Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Grudziądz w roku szkolnym 2017/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie przez Wykonawcę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci w wieku od lat 4 i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów w szacunkowej ilości 41 000 sztuk dla następujących szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz:
1) Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
2) Szkoły Podstawowej w Dusocinie;
3) Szkoły Podstawowej w Sosnówce
4) Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim;
5) Szkoły Podstawowej w Sztynwagu,
6) Szkoły Podstawowej w Piaskach,
7) Szkoły Podstawowej w Mokrem.
8) Szkoły Podstawowej Grudziądz - Węgrowo
2. W wykonaniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przygotowywania w ramach prowadzonej działalności ciepłych (temperatura 75 st. Celsjusza) jednodaniowych posiłków w postaci zup lub innych dań zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży;
2) przygotowywania posiłków o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 600 kcal. i gramaturze:
a) zupy - nie mniej niż 450 ml, nie dopuszcza się przygotowania zup ze sztucznych zagęszczaczy oraz z dodawaniem dużej ilości mąki;
b) inne dania - nie mniej niż 350 gramów, do dań innych niż zupy należy dostarczyć kompot - 250 ml (do wyrobu kompotu nie wolno stosować syropów syntetycznych, barwników i innych konserwantów);
c) w przypadku dań mięsnych l- mięsa o wadze nie mniejszej niż 100g, (po ugotowaniu lub usmażeniu nie licząc ewentualnej panierki), w przypadku ryb, ryby bez ości lub filet o wadze niemniejszej niż 120g (nie licząc panierki);
d) dania mięsne powinny zawierać "sztukę mięsa na osobę" (z wyłączeniem skrzydełek), a podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte;
e) do posiłków dostarczane będą surówki lub owoce.
3) posiłki inne niż zupa dostarczane będą nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
4) do zup dodatkowo dostarczane będzie pieczywo, wkładka w postaci kiełbasy min. 50 g (skład: min. 90% mięsa), która powinna być przeznaczona do spożycia przez dzieci lub mięsa (bez kości, nie może być tłuste i przerośnięte) - zupa dostarczana będzie nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
5) stosowania się do zapisów złożonego dyrektorom szkół jadłospisu uwzględniającego 20 - dniowe menu, w terminie nie krótszym niż 5 dni przed upływem 20-dniowego okresu, wyznaczony spośród dyrektorów koordynator może zgłaszać w imieniu wszystkich szkół propozycje zmiany w zaproponowanym menu, a Wykonawca obowiązany jest te propozycje uwzględnić; przygotowane danego dnia posiłki muszą ściśle odpowiadać jadłospisowi,
6) dostarczania posiłków w pojemnikach utrzymujących ich temperaturę i gotowych do spożycia po ich dostarczeniu jako tzw. posiłków ciepłych; dostarczane posiłki muszą być proste, tradycyjne, lekkostrawne, świeże, atrakcyjne z punktu widzenia dziecka, przewożone w ten sposób, by istniała możliwość ich estetycznego podania (nie dopuszcza się przygotowania rozmiękczonych, pływających w wodzie ziemniaków, innych warzyw, makaronu, itp.),
7) przygotowywania posiłków w piątki bez wykorzystania artykułów mięsnych, należy przygotować filet z ryby, nie dopuszcza się przygotowywania posiłku z ryby mielonej,
8) dostarczania posiłków do stołówek szkolnych w następujących planowanych ilościach dziennych:
a) Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - 39 posiłków;
b) Szkoły Podstawowej w Dusocinie - 19 posiłków;
c) Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim - 54 posiłków;
d) Szkoły Podstawowej w Sztynwagu - 35 posiłków;
e) Szkoły Podstawowej w Piaskach - 44 posiłków;
f) Szkoły Podstawowej w Mokrem - 31 posiłków;
g) Szkoły Podstawowej Grudziądz - Węgrowo - 20 posiłków;
h) Szkoły Podstawowej w Sosnówce - 15 posiłków.
9) dostarczania posiłków we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach pomiędzy 10.00 a 12.00,
10) uzgodnienia z dyrektorami poszczególnych szkół godziny dostawy do każdej szkoły oraz zasad poruszania się samochodem na terenie szkoły,
11) wykonywania posiłków ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia,
12) ponoszenia kosztów załadunku, transportu oraz rozładunku wszystkich dostaw posiłków w miejsce wskazane w szkołach.
3. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w okresach 2 tygodniowych (10 dni). Dania mięsne muszą być urozmaicone, przygotowane tego samego dnia, z różnych rodzajów mięsa, które nie mogą się powtarzać w jednym tygodniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zmniejszenia lub zwiększenia ilości dziennej zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół. Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków zmienione ilości, które zgłoszone zostaną przez dyrektorów lub upoważnionych pracowników w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 15.00.
5. Planowane w ust. 2 pkt 8 ilości określone dla poszczególnych szkół mogą ulec zmianie, zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany ilości dzieci objętych dożywianiem bądź wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
6. Przewidziana w umowie planowana ilość posiłków określona w ust. 2 pkt 8 może ulec zmniejszeniu. W przypadku zakupu mniejszej ilości posiłków Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnego roszczenia.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem gospodarczym i osobowym na przygotowanie i dowóz gorących posiłków do wskazanych przez Zamawiającego szkół.
8. Wykonawca zapewnia odbiór resztek niezjedzonych posiłków oraz dostarczy na nie pojemniki.
9. Proponuje się, aby Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadził wizję lokalną miejsc dostaw.
10. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednej porcji gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego był należycie oszacowany i aby uwzględniał wszystkie poniesione przy realizacji zamówienia koszty.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
12. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
13. Udział energii z tłuszczu nie powinien przekraczać 30%. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez:
- stosowanie tłuszczów roślinnych;
- ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
- umiarkowane stosowanie mięsa "czerwonego";
- stosowanie mięsa drobiowego;
- stosowanie ryb;
- umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli.
- duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
14. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154).
15. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę. Wyklucza się posiłki na bazie fast food oaz potraw i napojów z proszku (z wyjątkiem budyniu i kisielu) lub na bazie suszu. Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów:
- konserwy,
- produkty z glutaminianem sodu;
- parówki (o zawartości mięsa mniejszej niż 70 %);
- produkty masłopodobne i seropodobne;
- mięso odkostnione mechanicznie (MMO);
- wędliny z dodatkiem preparatów białkowych (soja) lub skrobi modyfikowanej.
16. W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę, do kina, teatru, itp. wykonawca zapewni suchy prowiant.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się