Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO; realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020,Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt biurowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się