Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych oraz drobnego sprzętu biurowego dla 34 WOG oraz jednostek pozostających na zaopatrzeniu (zamówienie z podziałem na 4 części)

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów biurowych i piśmiennych.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 następujące części:
1) część nr 1: dostawa artykułów piśmiennych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został
w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia,
2) część nr 2: dostawa artykułów papierniczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został
w Załączniku nr 1B do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia,
3) część nr 3: dostawa artykułów biurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został
w Załączniku nr 1C do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia,
4) część nr 4: dostawa drobnego sprzętu biurowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został
w Załączniku nr 1D do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części zamówienia.
3. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie partiami w zależności od bieżących potrzeb lub do wyczerpania limitu kwoty (ceny ofertowej),
4. Zamówienia składane będą pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub e-mail nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
5. Towar stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości i odpowiadać normom bezpieczeństwa w zakresie wpływu na zdrowie ludzi i środowiska, oraz innym przepisom powszechnie obowiązujących.
6. Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem i na swój koszt przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do magazynu w Rzeszowie, przy ul. Dąbrowskiego 22.
7. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku
(w dni robocze) w godz. 8:00 do 14:00.
8. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia musi być mniejsza od kwoty 3500 zł brutto/szt.(j.m.) – nie może być równa i większa od kwoty 3500 zł brutto. W przypadku, gdy zaoferowana cena jednostkowa będzie równa lub większa od kwoty 3,5 tys. zł brutto – oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
9. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia.
10. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy - załącznik nr 4 (dotyczy części od 1 do 4).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się