ZP-2380-189-53/2017 Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP/KPP oraz placówkach Policyjnych Izby Dziecka WKiPS KWP w Katowicach znajdujących się w Katowicach i Bielsku - Białej

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób zatrzymanych. 2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 zadań: Zadanie nr 1 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Będzinie; Zadanie nr 2 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Bielsku-Białej; Zadanie nr 3 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Bytomiu; Zadanie nr 4 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Częstochowie; Zadanie nr 5 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Dąbrowie Górniczej; Zadanie nr 6 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Gliwicach; Zadanie nr 7 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Jastrzębiu Zdroju; Zadanie nr 8 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Katowicach; Zadanie nr 9 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Lublińcu; Zadanie nr 10 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Raciborzu; Zadanie nr 11 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Rybniku; Zadanie nr 12 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Tychach; Zadanie nr 13 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Zawierciu; Zadanie nr 14 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Zabrzu; Zadanie nr 15 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Żywcu; Zadanie nr 16 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Oddział w Bielsku Białej; Zadanie nr 17 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Oddział w Katowicach; 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZIP. UWAGA: Marża wraz z podatkiem VAT dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wraz z podatkiem VAT wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100%. W przypadku podania marży wraz z podatkiem VAT wyższych niż 100% oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SWZIP – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta do kwoty będącej wartością oferty. 4 Wszystkie posiłki będą podzielone na porcje, zapakowane w jednorazowych opakowaniach na których będzie podany termin przydatności do spożycia i kaloryczność posiłku, b) wszystkie posiłki będą dostarczane w atestowanych torbach termicznych przeznaczonych do przewożenia żywności. 5 Wykonawcy wpisując łączne koszty posiłków w formularzach cenowych na poszczególne zadania, zobowiązani są do skalkulowania ich w taki sposób żeby nie przekroczyć wskazanych w tabelach maksymalnych kwot jednego posiłku profilaktycznego tj.: dla zadań od nr 1 do nr 15: maksymalna kwota brutto 17,80 zł., w przypadku kobiet w ciąży i osób do 18 lat kwota brutto 22,24 zł.; dla zadań od nr 16 do nr 17: maksymalna kwota brutto 22,22 zł., dni świątecznie i ustawowo wolne od pracy oraz Dzień Dziecka 37,76 zł., konwój – suchy prowiant – 33,33 zł. 6 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 55 30 00 00-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 7 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. Wykonawca musi posiadać zaświadczenie o wpisie do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzja o zatwierdzeniu zakładu (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z dnia 30 kwietnia 2004r L139 ze zm.) jako spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi, z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności cateringowej. 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej: 8.1 jeden samochód przystosowany do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na jedno lub dwa zadania; 8.2 dwa samochody przystosowane do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na trzy zadania i więcej. Dodatkowo każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie lub decyzję, że samochód, którym będą świadczone usługi lub usługa jest przystosowany do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych (art. 62 ust.1 pkt 1 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r - tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm.) Za wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca prowadzi lokal gastronomiczny w tym samym budynku w którym znajdują się pomieszczenia zatrzymań. W takim przypadku Wykonawca jest zobligowany do złożenia stosownego oświadczenia w wykazie narzędzi stanowiącym załącznik nr 5 do SWZIP. 9. Zamawiający wymaga aby osoby dostarczające posiłki oraz inne osoby mające kontakt z żywnością były dopuszczone przez lekarza do wykonywania pracy w procesie produkcji i obrocie żywnością oraz aby były nadzorowane i/lub szkolone w sprawach higieny żywności odpowiednio do ich charakteru pracy. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy wezwać Wykonawcę do okazania w/w książeczek. 10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SWZIP). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SWZIP i w projekcie umowy (załącznik nr 2 oraz 2a do SWZIP). 11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu czynności wyżywienia ( sporządzanie posiłków, przygotowywanie do transportu) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 1 do SWZIP). Nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę osoby wspomagające wykonanie usługi np.: księgowe, pracownicy biurowi, zaopatrzeniowcy, kierowcy. UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający informuje, iż na etapie badania i oceny ofert będzie przeliczał ceny jednostkowe podane w ofertach przez ilości wynikające z załącznika nr 4 dla poszczególnych zadań celem badania, czy oferta nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Jeżeli oferta przekroczy wartość podaną na otwarciu ofert wg przeliczenia zgodnie z załącznikiem nr 4, Zamawiający podejmie decyzję czy może zwiększyć środki finansowe celem jej realizacji. W takim przypadku do umowy zostanie wpisana wartość określona na podstawie zwiększonych środków finansowych na realizację umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się