Dostawa materiałów promocyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych zgodnie ze Specyfikacją techniczno-ilościową stanowiącą załącznik nr 1a do Formularza ofertowego (załącznik
nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy), szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – (Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy) oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Prawa i obowiązki Stron zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć tylko po jednej sztuce/opakowaniu/komplecie próbki do każdej z pozycji wyszczególnionej w Załączniku nr 1a do Formularza ofertowego (Specyfikacja techniczno-ilościowa). W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną próbkę i próbki te będą się od siebie różniły, Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył ofertę wariantową (w takiej sytuacji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy).
4. Oferowane próbki materiałów reklamowych muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego oraz załącznik nr 2 do SIWZ), oprócz pozycji:
1) Próbka w przypadku pozycji nr 4: zawieszka zapachowa - jabłko, przy ocenie estetyki i jakości wykonania może na etapie złożenia oferty odbiegać od wymagań stawianych temu przedmiotowi zamówienia w zakresie wymaganych wymiarów oraz kształtu.
2) Próbka w przypadku pozycji nr 5: brelok, przy ocenie estetyki i jakości wykonania może na etapie złożenia oferty odbiegać od wymagań stawianych temu przedmiotowi zamówienia w zakresie wymaganych wymiarów.
3) Próbka w przypadku pozycji nr 10: notes, przy ocenie estetyki i jakości wykonania może na etapie złożenia oferty odbiegać od wymagań stawianych temu przedmiotowi zamówienia w zakresie wymaganych ilości stron.
4) Opakowania w pozycjach numer 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do Formularza ofertowego na etapie składania ofert mogą odbiegać od stawianych wymagań.
5) Odstępstwa określone w punkcie od 1 do 4 dotyczą tylko i wyłącznie próbek przeznaczonych do oceny estetyki i jakości wykonania. Na etapie realizacji dostawy przedmiot zamówienia musi być zgodny w wymaganiami zawartymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do Formularza ofertowego – Specyfikacja techniczno-ilościowo i w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz posiadać oceniane cechy próbek.
6) W przypadku, gdy użyte materiały do produkcji materiałów reklamowych będą posiadały wady (skazy) oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
5. Przedmiotem próbki maja być materiały promocyjne wzorcowe posiadające cechy analogicznie jak te, które będą przedmiotem dostawy za wyjątkiem zapisów w pkt 7 ppkt 1- 4 oraz logotypów (Załącznik nr do SIWZ, warianty od nr 1 do nr 6), które może być dowolne, ale musi być naniesione technologią wymaganą przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 2 do SIWZ).
6. Załączone próbki materiałów promocyjnych będą służyły do oceny ofert w kryterium „estetyka i jakość wykonania”.
7. Załączone do oferty próbki stanowią jej treść, próbki nie służą potwierdzeniu wymagań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym przepis art. 26 ust. 3 ustawy nie ma zastosowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się