Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

» Opis zapytania

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych w stanie ciekłym i butlach oraz dzierżawa zbiornika i butli gazowych wraz z ich konserwacją dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 2 pakietach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
24111500-0 – Gazy medyczne
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
3. Zastrzega się, że podane w załączniku nr 2 SIWZ ilości: tlenu medycznego ciekłego, butli tlenu medycznego, a także transportu są szacunkowe, na podstawie danych z ubiegłych lat i mogą ulec zmianie.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Zasady świadczenia przedmiotowej usługi
1) Wykonawca gwarantuje odpowiednie warunki transportu, wymagane dla przewozu gazów medycznych i technicznych (gazy dostarczane będą w butlach z aktualną legalizacją).
2) Wykonawca dotrzyma należytej jakości dostarczanych gazów oraz dołączy do każdej partii dostawy wyniki badań czystości gazu oraz świadectwa kontroli jakości.
3) Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia i zabezpieczenia pracowników Zamawiającego i innych osób które mogą być narażone na niebezpieczeństwo spowodowane składowaniem i wykorzystywaniem gazów objętych umową oraz udzielenia informacji o występujących zagrożeniach związanych z użytkowaniem ciekłych gazów.
4) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6 000 kg wyposażonego w parownicę atmosferyczną na okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych instalacji do podłączenia zbiornika.
5) Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron i protokołem odbioru przez dozór techniczny. Wykonawca dostarczy zbiornik na tlen ciekły
i zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt oraz przeprowadzi próbę przesyłu tlenu ciekłego na oddziały. Ciśnienie gazu na wyjściu ze zbiornika wynosi 7 bar, a po redukcji na sieć szpitalną jest przesyłany o wysokości 5 bar.
6) Termin instalacji zbiornika: w ciągu 1 tygodnia od daty obowiązywania umowy. W trakcie instalacji zbiornika Wykonawca zapewni zastępcze źródło zasilania Szpitala w gaz medyczny w przeliczeniu na cenę gazu ciekłego przy zachowaniu przewidzianego przepływu.
7) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy w ramach wynagrodzenia do wykonywania niezbędnych przeglądów technicznych zbiornika wraz z instalacjami wymaganych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poźn. zm.), oraz do dostarczenia Zamawiającemu protokołów kontrolnych.
8) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa przy corocznej kontroli zbiornika przez UDT.
6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się