DOSTAWA MATERIAŁÓW ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów administracyjno - biurowych na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (zwanych dalej „materiałami” lub „towarami”) - w ilościach i asortymencie wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ – zestawienie cenowe (do pobrania jako oddzielny plik).
Uwaga! Zestawienie cenowe (załączniku nr 4 do SIWZ - do pobrania jako oddzielny plik) będzie wymagane do złożenia dwa dni przed podpisaniem umowy. Do oferty nie wymaga się złożenia zestawienia cenowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne.
W przypadku wystąpienia w załączniku nr 4 do SIWZ (ZESTAWIENIE CENOWE) nazw towarowych, znaków firmowych, nazw producentów, wyrobów, materiałów lub artykułów, należy uznać, że Zamawiający wskazuje typ, rodzaj, klasę a także jakość gatunkową; zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną
i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”.
3.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTAWY:
4.1. Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynu
wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.
4.2. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym
i jakościowym zawartymi w „deklaracji zgodności” lub „certyfikacie zgodności”.
4.3. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynu 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300.
O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie na min. 48 godz. przed dostawą towaru. Dostawę należy realizować do magazynu sprzętu sportowego i wydawnictw, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko, tel. 727-013-343.
4.4. Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznaczyć liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z zestawienia cenowego (np.: poz. nr 1 lub poz. nr 1 + nr 2). Towar ma być pakowany zgodnie z formularzem ofertowym. Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.
4.5. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy.
4.6. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 4.1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
4.7. Wykonawca może wystawić fakturę VAT po zrealizowaniu całej transzy artykułów dostarczonych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z ilością i ceną zawartą w ofercie.

5. Inne obowiązki Wykonawcy:
1.1. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej
na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (Załącznik nr 5 do SIWZ)
wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami.
1.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się
do osób wskazanych w SIWZ lub umowie jako do kontaktów.
1.3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę
do realizacji umowy obcokrajowców, wymagane jest posiadanie pozwolenia wydanego na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się