Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – część nr 2

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części 2).
2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:
1) Część nr 1: Dostawa materiałów biurowych do szkół podstawowych i gimnazjów.
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
b) Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Część nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących
do szkół podstawowych i gimnazjów.
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się