Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium Kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium Kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – stanowiącym wykaz asortymentowo ilościowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Dostawy materiałów biurowych następować będą transportem własnym Wykonawcy,
wraz z rozładunkiem, na jego koszt, w miejsce uwzględnione w załączniku nr 2 i wskazane
w zamówieniu otrzymanym od Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dostawach częściowych – do każdej z jednostek wymienionych w wykazie adresowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia żądanej ilości materiałów biurowych w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiałów biurowych, jeżeli ich jakość budzi zastrzeżenia oraz jeżeli nie będą one zgodne z warunkami SIWZ i opisem zamieszczonym w załączniku nr 1.

Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie
o kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy maksymalna należność za przedmiot umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 nie zostanie osiągnięta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się