Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących marki HP i innych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących marki HP i innych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej – stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących muszą być wytworzone w systemie zarządzania jakością zgodną z wymogami normy ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008 lub równoważną.
Zamawiający wymaga dostaw materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną i bezproblemową pracę sprzętu drukującego, do których poszczególne materiały
są przeznaczone.
Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowych, wytworzonych seryjnie w cyklu produkcyjnym materiałów eksploatacyjnych w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych hermetycznie (przez producenta) i w przypadku tonerów uniemożliwiających jego wysypywanie się podczas transportu lub magazynowania.
Za nowe Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne:
1) nieużywane;
2) nieregenerowane;
3) nienapełniane powtórnie;
4) posiadające aktualną gwarancję producenta;
5) poprawnie rozpoznawane przez urządzenie drukujące, do którego zostały zamówione i wyprodukowane (zgodnie z deklaracją producenta);
Dostarczony materiał nie może nosić śladów ingerencji w jego części mechaniczne i elektroniczne
(np. dolutowany opornik).
Zaoferowane materiały muszą być produktem kompatybilnym z urządzeniem, do którego są zamówione / przeznaczone (w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, działać analogicznie jak materiały oryginalne producenta urządzeń). Jeśli producent urządzenia przewidział taką funkcjonalność, muszą posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty o poziomie zużycia odpowiednio: tonera; bębna; FUSERA; pasa transmisyjnego poprzez każdy wbudowany w urządzenie drukujące interfejs (porty: LPT, USB, LAN) w czasie pracy urządzenia przyłączonego do infrastruktury komputerowej Zamawiającego.
Opakowania materiałów eksploatacyjnych muszą posiadać: informację o dacie produkcji (lub dacie upływu przydatności do użycia), optyczne zabezpieczenie stosowane przez producenta (np. hologram, plombę holograficzną), opis tekstowy i graficzny identyfikujący producenta (nazwę, znak firmowy, kraj pochodzenia), opis identyfikujący produkt oraz listę urządzeń, do których dany artykuł jest przeznaczony.
Za oryginalne Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta danego urządzenia.
Wykonawca może zaproponować produkt równoważny, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry produktów oryginalnych: funkcjonalność, normy, standardy jakościowe i właściwości spełniane przez produkt określony w opisie przedmiotu zamówienia.
Parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe równoważnych materiałów eksploatacyjnych muszą być takie same lub lepsze od parametrów technicznych i jakościowych odpowiadającego im produktu oryginalnego, firmowanego przez producenta urządzenia drukującego.
W szczególności musi być zapewniona taka sama (lub lepsza) jakość wydruku oraz równa lub większa liczba drukowanych stron (wydajność, pojemność).
W celu potwierdzenia parametrów i jakości produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą ich szczegółową specyfikację, z której winno wynikać, że zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Równoważny materiał eksploatacyjny musi być legalny, tzn. jego producent w czasie wytwarzania materiału nie może łamać prawa patentowego oraz innych przepisów ochrony własności intelektualnej. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie producenta materiałów eksploatacyjnych, z którego wynika iż materiał przez niego zaoferowany nie narusza praw patentowych oraz własności intelektualnej producentów materiałów oryginalnych.
Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia od producenta materiałów, że zaoferowane materiały pochodzą z kanału dystrybucji na rynek polski.
Zamawiający wymaga udowodnienia żądanej wydajność oferowanych przez Wykonawcę artykułów równoważnych poprzez dołączenie do oferty wyników testów przeprowadzonych zgodnie z odpowiednimi dla danego urządzenia normami ISO (lub równoważnymi):
1) ISO/IEC 19752 - norma pomiarów wydajność tonerów do drukarek monochromatycznych;
2) ISO/IEC 19798 - norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do drukarek kolorowych;
3) ISO/IEC 24711 – norma pomiarów wydajności tonerów do drukarek atramentowych;
Testy muszą być wykonane dla każdego oferowanego artykułu oddzielnie i określać wydajności badanego produktu. Ich wyniki muszą być wystawione przez producenta urządzeń drukujących, w których mogą być stosowane, ich importera bądź niezależną jednostkę badawczą uprawnioną do kontroli jakości i wydajności potwierdzającą, iż dany materiał może być stosowany w danym urządzeniu drukującym.
Dołączone wyniki testów muszą mieć formę raportów przewidzianych w ww. normach ISO. Dokument musi być złożony w języku polskim bądź w języku właściwym dla producenta, przetłumaczony na język polski, w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Wykonawca oferujący artykuły równoważne winien dostarczyć wzór opakowania oferowanego artykułu równoważnego w postaci wydruku, fotografii lub w postaci elektronicznego pliku na nośniku CD/DVD.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument wystawiony przez producenta urządzenia (drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego) lub uprawnioną do tego jednostkę badawczą, dopuszczającą (rekomendującą) stosowanie w urządzeniu zaoferowanego produktu równoważnego.
Stosowanie zaproponowanych materiałów równoważnych nie może naruszać posiadanych przez Zamawiającego praw gwarancyjnych. Zamawiającemu przysługuje gwarancja udzielona na ogólnych zasadach obowiązywania, nie posiada zapisów indywidualnie negocjowanych.
Dostarczone przez wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do zamawiającego.
Część urządzeń drukujących posiada aktualną gwarancję producenta. Jeżeli w skutek awarii urządzenia drukującego będącego wynikiem zastosowania dostarczonych materiałów Zamawiający utraci gwarancję jakości producenta tych urządzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia obowiązków gwaranta przez pozostały okres na jaki została udzielona gwarancja (łącznie z gwarancja rozszerzoną) przez producenta urządzenia i co najmniej na warunkach określonych przez producenta. Termin udzielonej gwarancji Wykonawcy liczony jest niezależnie od terminów obowiązującej umowy na do¬stawę materiałów eksploatacyjnych.
Wykonawca składający ofertę równoważną winien dodatkowo złożyć oświadczenie o treści:
„W przypadku gdy Zamawiający utraci gwarancje producenta na skutek stosowania materiałów eksploatacyjnych zaoferowanych przez nas w ofercie. Zobowiązujemy się do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres obowiązującej gwarancji (łącznie z gwarancją rozszerzoną) bez zmiany jej warunków.”
W przypadku gdy zajdzie podejrzenie uszkodzenia sprzętu drukującego poprzez materiał zamienny dostarczony przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje wezwanie przedstawiciela autoryzowanego serwisu urządzenia drukującego w celu wydania opinii o przyczynie usterki.
W momencie, gdy przedstawiciele autoryzowanego serwisu wydadzą opinię, iż przyczyna awarii urządzenia drukującego spowodowana jest zastosowaniem materiału zamiennego Wykonawca stosownie
do stanowiska Zamawiającego:
1) zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń drukujących należą¬cych
do Zamawiającego uszkodzonych w wyniku zastosowania materiału dostarczonego przez Wykonawcę,
2) dokona naprawy urządzeń drukujących uszkodzonych w wyniku zastosowania dostarczonego przez siebie materiału w auto¬ryzowanym serwisie jego producenta na własny koszt
w terminie 7 dni licząc od dnia otrzy¬mania zgłoszenia.
3) dokona zwrotu kosztów sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 25 powyżej.
Na czas naprawy, jeżeli będzie wynosił powyżej 24 h Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy
o parametrach nieodbiegających od uszkodzonego urządzenia i niewymagający instalacji dodatkowych sterowników na stanowiskach wykorzystujących urządzenie drukujące.
Termin dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zamiennego w zamian uszkodzonego nie może przekroczyć 24 h licząc od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia w formie elektronicznej lub faksu
Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż funkcjonalność (komunikacja materiału eksploatacyjnego z urządzeniem drukującym, sygnalizacja stanu zużycia np. tonera, wydajność, jakość lub niezawodność) dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału oferowanego na inny nowy materiał posiadający właściwe parametry.
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiającemu przysługuje możliwość zażądania od Wykonawcy dostarczenia nieodpłatnie po trzy próbki zamiennych materiałów eksploatacyjnych do wybranych przez Zamawiającego urządzeń drukujących (analogiczny asortyment dla wszystkich oferentów).
Wykonawcy, zostaną zaproszeni do udziału w testach w kolejności od najkorzystniejszej oferty w dół.
Z każdego testu zostanie sporządzony protokół opisujący przebieg i wyniki testu.
Po wykonaniu testów tonery zostaną zwrócone Wykonawcom za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Testy zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego – tj. 8:00 – 14:00, w terminie podanym przez Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca może być obecny przy wykonywaniu testów o czym powiadomi Zamawiającego.
Test każdego dostarczonego materiału eksploatacyjnego do urządzeń drukujących będzie składał się z następujących etapów:
1) przeprowadzenia wydruku 100 stron papieru w formacie A4 ze 100% zaczernieniem obszaru wydruku danego urządzenia (z wyłączeniem 0,5 cm na każdy margines);
2) przeprowadzenia wydruku 100 stron papieru w formacie A4 ze 100% pokryciem każdego z kolorów CYAN, MAGENTA, YELLOW obszaru wydruku danego urządzenia (z wyłączeniem 0,5 cm na każdy margines);
3) przeprowadzenia ciągłego wydruku przykładowego tekstu na 100 kartkach formatu A4
(tekst mono + kolor z wyłączeniem 0,5 cm na każdy margines);
Testowe wydruki zostaną porównane z wydrukami materiałów oryginalnych producenta sprzętu.
Wydruk oraz funkcjonalność odbiegająca od wydruków przeprowadzonych na materiałach oryginalnych czyli:
1) niewłaściwe zaczernienie (wypełnienie) stron;
2) różnice w kolorystyce wydruku od wydruku materiału oryginalnego;
3) w przypadku drukarek laserowych złe zgrzewanie się proszku powodujące zacięcie papieru;
4) sklejanie się kartek;
5) niepełne oraz nierówne zaczernienie (wypełnienie) kartki;
6) wydawanie przez urządzenie drukujące lub zainstalowany w nim testowany materiał eksploatacyjny terkotu, zgrzytów lub innych niepokojących dźwięków;
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Dodatkowo testowany będzie pełen zakres funkcjonalności zaoferowanych materiałów np.: odczyt stanów liczników stron bębnów i tonerów, sposób zachowania się materiałów zamiennych z materiałami oryginalnymi producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się