dostawa wkładów drukujących, kaset, tonerów do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wkładów drukujących, kaset, tonerów do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zwanych dalej „wyrobami” lub „materiałami eksploatacyjnymi”. Ilekroć w SIWZ zostanie użyte określenie „wyroby” lub „materiały eksploatacyjne”, należy pod tym pojęciem rozumieć wyroby wyszczególnione powyżej.
2. Wymagane ilości wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera formularz cen jednostkowych (fcj), stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty (FO).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały określone w rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia” oraz w załączniku nr 4 do formularza oferty.
4. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się