Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
a) Zadanie nr 1 – materiały eksploatacyjne dla urządzeń BROTHER
b) Zadanie nr 2 – materiały eksploatacyjne dla urządzeń EPSON
c) Zadanie nr 3 – materiały eksploatacyjne dla urządzeń HEWLETT-PACKARD
d) Zadanie nr 4 –materiały eksploatacyjne dla urządzeń LEXMARK
e) Zadanie nr 5 – materiały eksploatacyjne dla urządzeń SAMSUNG
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tj. taki, który w swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) jest wytwarzany z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych, pochodzące z bieżącej produkcji, w opakowaniach producenta, ze znakiem towarowym producenta wskazującym typ i model urządzenia, do którego jest przeznaczone oraz oznaczeniem logo, symbolu produktu na opakowaniu i produkcie, terminem przydatności do użycia oraz określeniem pochodzenia. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, zębatki, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz) muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie mogą być poddane procesowi refabrykacji, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów (nieużywane), bez śladów używania.
Zamawiający nie uzna przedmiotu zamówienia, jako zgodnego z SIWZ, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony.
Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – formularz cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. „Projekt umowy” stanowiąc zał. nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do wymienionych pozycji w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że wykonawca musi udowodnić zmawiającemu (np. za pomocą kart katalogowych, opisów technicznych itp.), że zaoferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego, tj. posiadają co najmniej takie parametry jak wymieniono w formularzu cenowym, w kolumnie „parametry” i jest kompatybilny ze sprzętem, wymienionym w kolumnie 2 formularza cenowego. Każdorazowo, oferując produkt równoważny, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia karty produktów równoważnych – załącznik nr 6 do SIWZ i załączenia do oferty dokumentów potwierdzających równoważność, o których mowa powyżej, pozwalających jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt jako produkt równoważny (dokumenty muszą potwierdzać wydajność przy wskazanym pokryciu oraz kompatybilność ze wskazanym urządzeniem). W przypadku gdy wykonawca nie wypełni karty produktów równoważnych, zamawiający uzna, że wykonawca oferuje produktu oryginalne. W przypadku gdy wykonawca nie dołączy dokumentów potwierdzających równoważność – oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się