Dostawa jednorazowych artykułów medycznych i laboratoryjnych, drobnego wyposażenia, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych dla CRESZ RP

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa jednorazowych artykułów medycznych i laboratoryjnych, drobnego wyposażenia, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych dla CRESZ WP” z podziałem na 17 części zamówienia:
część I – dostawa alkoholu i acetonu,
część II – dostawa preparatu i środka do dezynfekcji,
część III – dostawa preparatów do dezynfekcji oraz mydła,
część IV – dostawa elektrod do defibrylacji,
część V – dostawa probówek i taśmy,
część VI – dostawa probówek do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi,
część VII – dostawa próbówek,
część VIII – dostawa płynów, wody, wskaźników,
część IX – dostawa butelek laboratoryjnych,
część X – dostawa igieł, szpatułki, elektrody, zestaw do intubacji,
część XI – dostawa cylindra miarowego, korka, kulek, pokrywki,
część XII – dostawa kosza, worków foliowych,
część XIII – dostawa wymazówek,
część XIV – dostawa kapilary LightCycler,
część XV – dostawa końcówek do pipet,
część XVI – dostawa sączków membranowych, niepylących chusteczek, zestaw do czyszczenia optyki,
część XVII – dostawa opatrunków, elastycznych siatek, gaz, kompres włókninowy jałowy.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
24322000-7 - produkty chemiczne (alkohole, fenole);
24955000-3 – specjalistyczne produkty chemiczne (środki do czyszczenia powierzchni);
31711140-6 – urządzenia i wyroby elektryczne (elektrody);
33192500-7, 33954000-2, 33141000-0 – urządzenia medyczne;
33790000-4 - laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szkolne (butelki laboratoryjne);
34928480-6 – sprzęt transportowy (pojemniki i kosze na odpady medyczne)
38400000-9, 38437110-1 – sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny z wyjątkiem szklanego

2. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załączniki Nr 1.1 do 1.17. treści SIWZ.
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 1 oraz 1.1.– 1.17 do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach Nr 1.1. – 1.17.
5. Przedmiot zamówienia powinien być wyrobem nowym, nieużywanym, w pierwszym gatunku, dopuszczonym do obrotu na rynek Polski, kompletnym oraz wolnym od wad technicznych
i prawnych, zapakowany w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta
i wskazaniem terminu ważności.
6. Na dostarczone przedmioty, WYKONAWCA udzieli bezwarunkowej gwarancji na okres min. 12 miesięcy wynikający z okresu przydatności do użycia poszczególnych przedmiotów zamówienia, określonych w załączniku nr 1.1 - 1.17 do SIWZ, opisującym poszczególne przedmioty, liczonym od daty podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO „Protokołu przyjęcia - przekazania”.
7. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby wszystkie produkty i wyroby posiadały:
1) świadectwa dopuszczenia do obrotu w Polsce w oparciu o ustawę z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. poz. 107679 z póżn. zm.) oraz ustawę z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016r. poz 2142 z późn. zm.);
2) karty charakterystyki.
8. ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia przez WYKONAWCĘ przy dostawie dokumentów o których mowa w ust. 7.
9. WYKONAWCA dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko. Adres i miejsce dostawy: Ambulatorium Służby Zdrowia Jednostki Wojskowej Nr 6021 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 2420 Warszawa, ul. 29 Listopada 1.
10. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. WYKONAWCA powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
11. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Podane przez ZAMAWIAJĄCEGO nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert równoważnych.
10. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się