Dostawy tlenu ciekłego i mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% /50%

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi:
a). dostawy mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% butla 10 l; 2,8m³ gazu typu Entonox oraz dzierżawę butli, zaworu i stojaka.
Wymagania do zaworu dozującego do Entonox - opis osprzetu:
Zamawiający wymaga aby zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m (lub 6 m);
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący, nie wymagał konieczności dokonywania jego przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym;
Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego;
Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny wyposażone było w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń,
w których użyty zawór dozujący nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu;
Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi producenta, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty, nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie obniżenia jego wydajności, uszkodzenia oraz związanych z tym kosztów naprawy;
Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny oraz wszystkie jego części składowe nie zawierały ftalanów, na potwierdzenie czego Wykonawca dołączy do oferty certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku zaoferowanego zaworu dozującego wskazał jego producenta, nazwę własną, numer katalogowy oraz dołączył do oferty instrukcję obsługi;
b). dostawę tlenu medycznego ciekłego wraz z transportem.
2. SPZOZ w Lubartowie aktualnie dzierżawi zbiornik na tlen medyczny ciekły z firmy LINDE GAZ POLSKA Sp. z o. o.
3. Wspólny Słownik zamówień (CPV) :
24.11.15.00-0 Gazy medyczne;
24.11.19.00-4 Tlen;
24.11.18.00-3 Azot ciekły.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się