Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu.
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 CZĘŚCI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące CZĘŚCI:
1) CZĘŚĆ I: usługi pocztowe (listy i paczki, przekazy pocztowe, opłata przerzucona na adresata),
2) CZĘŚĆ II: usługi kurierskie.
3. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie CZĘŚCI zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I,
2) Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II,
3) Załącznik nr 2.1.1 do SIWZ – Formularz cenowy dla CZĘŚCI I – listy i paczki,
4) Załącznik nr 2.1.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla CZĘŚCI I – przekazy pocztowe,
5) Załącznik nr 2.1.3 do SIWZ – Formularz cenowy dla CZĘŚCI I – opłata przerzucona na adresata,
6) Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla CZĘŚCI II – przesyłki kurierskie,
5. Zamawiający zastrzega, że ilości przesyłek podane w Formularzach cenowych są orientacyjne, oszacowane na podstawie analizy dotychczas realizowanych zleceń, i służą jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rzeczywiste ilości zlecanych przesyłek będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od podanych w Formularzach cenowych. W przypadku ewentualnego nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w odpowiednim Formularzu cenowym, rozliczenie usługi nastąpi na podstawie cen z cennika usług pocztowych Wykonawcy obowiązującego w dniu nadania przesyłki.
6. Szczegółowe wymagania i zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w:
1) Załączniku nr 6.1 do SIWZ – „Istotne postanowienia Umowy” dla CZĘŚCI I
– usługi pocztowe,
2) Załączniku nr 6.2 do SIWZ – „Istotne postanowienia Umowy” dla CZĘŚCI II
– usługi kurierskie.
7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na daną CZĘŚĆ zamówienia.
8. Treść złożonej oferty winna być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.
9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się