"Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na zbiorowym żywieniu dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia posiłku jednodaniowego dziennie dla następującej ilości uczniów:
Szkoła Podstawowa w Nawsiu – 36
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim – 31
Szkoła Podstawowa w Broniszowie - 30
Szkoła Podstawowa w Gliniku - 37
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach - 42
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach-Berdechowie - 19
Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim - 50
Razem 245
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach:
Szkoła Podstawowa w Nawsiu 9,35
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim 9:35
Szkoła Podstawowa w Broniszowie 10:35
Szkoła Podstawowa w Gliniku 10:30
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach 10:50
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach-Berdechowie 10:25
Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim 9:35
Maksymalna liczba posiłków wynosi 46060 przy założeniu, że w przedstawionym okresie wykonawca będzie dostarczał posiłki przez 188 dni roboczych. Ogólna wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu w trakcie jego realizacji w wyniku nieobecności uczestników w związku z chorobą lub innymi wypadkami losowymi.
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje następujące warunki jego realizacji:
1. Wykonawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego dwutygodniowego okresu świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycję jadłospisu na kolejne 2 tygodnie świadczenia usług.
2. Posiłki objęte przedmiotem zamówienia muszą być urozmaicone, wysokiej jakości co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki , wykonane z produktów świeżych oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ostatecznej ilości posiłków w dniu poprzedzającym dzień realizacji zamówienia
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać posiłki własnym transportem oraz dbać o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne).
5. Do obowiązków Wykonawcy należy również codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.
6. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
7. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. .Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
9. Cena jednego posiłku winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
10. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia i nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
11. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed.
12. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. Poz. 594)
13. Posiłek jednodaniowy musi spełniać następujące warunki ilościowe:
- zupa: gramatura 250ml i kaloryczność 200kcal
- drugie danie: gramatura nie mniej niż 450gram i kaloryczność nie mniej niż 700kcal
w przypadku dania mięsnego lub rybnego: ziemniaki, kasza, ryż, makaron – nie mniej niż 150gram,
mięso – nie mniej niż 120gram
ryba – nie mniej niż 150gram
14. W tygodniu dostarczany będzie jednodaniowy posiłek w następującym układzie:
- poniedziałek –danie mięsne +ziemniaki, surówka/
- wtorek – zupa + chleb
- środa – danie mięsne + kasza, sos
- czwartek zupa + chleb
- piątek – danie z rybą + ziemniaki i surówka
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2017 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się