Dostawa preparatów chemicznych 3

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów chemicznych zgodnych z normami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ, na potrzeby 31 BLT w Poznaniu.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na 13 Zadań. Zamawiający nie ogranicza ilości części, w jakich Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych części muszą być kompletne.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zawarte są żądane parametry jakościowe produktów.
4. Wykonawca zapewni bezpłatny transport do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie 31 BLT przy ul. Silniki 1 w Poznaniu w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.
5. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru lub dokumentu WZ, który będzie podstawą wystawienia faktury.
6. Za przyjęcie przedmiotu umowy rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru lub dokumentu WZ i odesłanie go do Wykonawcy.
7. Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy.
8. Zamawiający wymaga, aby w dniu dostawy preparatów chemicznych okres ich przydatności do użycia był nie krótszy niż 75 % pełnego okresu przydatności do użytku wskazanego przez producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się