Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

» Opis zapytania

4.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.
4.2 Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nie używane, nie uszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą producenta urządzenia, do którego produkt jest przeznaczony, z symbolem produktu, numerem katalogowym i datą produkcji, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem oraz tuszem, które będą spełniały parametry wskazane w Formularzu Cenowym do SIWZ i które będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Produkty muszą być materiałami zalecanymi przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone lub równoważnymi.
4.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
4.4. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (…) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4.5. Przez produkt „równoważny” Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tonera/tuszu, wydajność tonera/tuszu, jakość wydruku) w stosunku do oryginału, z widoczną nazwą producenta oraz nazwą urządzenia, do którego jest przeznaczony, symbolem produktu i datą produkcji, nie powodujący awarii (uszkodzenia, zepsucie) urządzenia, do którego jest przeznaczony, nie używany, posiadający wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem.
4.6. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego, informację o tym musi zamieścić w ofercie. Odpowiednie informacje Wykonawca winien wpisać w Formularzu Cenowym w kolumnie II, tj. nazwę nadaną przez producenta, kod produktu nadany przez producenta, oferowaną wydajność/pojemność. Przedstawiona przez Wykonawcę wydajność/pojemność winna być określona za pomocą pomiaru zgodności z normą ISO/IEC 19752, normą ISO/IEC 24711, normą ISO/IEC 19798 oraz normą ISO/IEC 24712.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się