Dostawa tonerów dla PGE Energia Odnawialna S.A. (Centrala i Oddziały)

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa tonerówdla Centrali i Oddziałów
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Dostawa tonerów - 1 929,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa tonerów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Centarla i Oddziały PGE Energia Odnawialna S.A.
Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zakupu należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub do wyczerpania łącznej wartości zakupu określonej w Umowie.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Magdalena Prusik
Telefon kontaktowy: 22 433 12 54

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2017 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się