Zakup specjalistycznych środków chemicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych środków chemicznych dla PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przedmiotu zamówienia równoważnego do przedstawionego w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
2. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9 SIWZ oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 10 SIWZ. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
2.3. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale, a jeżeli zostaną dostarczone w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie potwierdzające, że:
2.4.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
2.4.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
(Dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.)
Informacje o wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część I:
Cena - 100,00%
Część II:
Cena - 100,00%
Część III:
Cena - 100,00%
Część IV:
Cena - 100,00%
Część V:
Cena - 100,00%
Część VI:
Cena - 100,00%
Część VII:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa.
Termin wykonania zamówienia: Oczekiwany termin dostawy: do 3 tygodni od daty zawarcia Umowy (w zakresie części 1-7).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Magdalena Nizińska / Wioleta Krakowiak
Telefon kontaktowy: 44 735-17-96

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się