Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, sporządzanie i podawanie posiłków wychowankom przebywającym w internacie oraz uczniom dochodzącym/dojeżdżającym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy przez 5 dni w tygodniu (dni nauki szkolnej) w okresie od 01.09. 2017 r. do 30.06.2018 r.


Przyjmujący zamówienie (wykonawca) będzie przygotowywał tzn; gotował w dzierżawionej kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Damnicy 5 posiłków w ciągu dnia dla faktycznie przebywających w danym dniu wychowanków internatu Ośrodka, tj. śniadanie, II –śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Ilość obiadów będzie zwiększona o liczbę uczniów dochodzących/dojeżdżających do szkół przy Ośrodku. Posiłki będą podawane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym odpowiednio do organizacji pracy placówki na podstawie list podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy.
Przeciętna ilość osób korzystających z całodziennych posiłków dziennie – 40 wychowanków przebywających w internacie oraz średnio 25 obiadów dziennie dla dzieci dochodzących/dojeżdżających z wyłączeniem ; dni wolnych od nauki w szkole tj. sobót i niedziel , ferii zimowych , przerw świątecznych oraz usprawiedliwionych nieobecności np. choroba , o których Przyjmujący zamówienie będzie każdorazowo informowany. Zamawiający będzie obciążony kosztami (wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków) tylko za faktycznie wydane posiłki wychowankom przebywającym w internacie Ośrodka oraz kosztami przygotowania obiadu dla dzieci dochodzących/dojeżdżających. Rozliczenie kosztu wsadu do kotła z rodzicami opiekunami uczniów dochodzących/dojeżdżających będzie należało do obowiązku wykonawcy.
Przewidywany koszt surowca potrzebnego na przygotowanie całodziennych posiłków wynosi maksymalnie 12,00 zł ( brutto) na jedną osobę. Przewidywany koszt wsadu do kotła na obiad maksymalnie 6,00zł(brutto).
Szacunkowa ilość posiłków całodziennych objęta zamówieniem wynosi 37 600 posiłków tj. 7 520 osobodni – 5 posiłków dziennie dla 40 osób oraz same obiady dla dzieci dochodzących/dojeżdżających – 4700 obiadów - 1 posiłek dla 25 osób w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 01 sierpnia 2016 r. poz 1154) .
Posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka z przewaga pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. Wartość kaloryczna posiłku powinna uwzględniać wiek ucznia.
Wykonawca zapewni posiłki przygotowywane na bieżąco, wyłącznie z produktów pierwszej jakości i świeżych(w szczególności warzyw i owoców), zgodnie z zasadami HACCP.
Wykonawca nie będzie stosował dodatkowych preparatów zastępczych oraz substancji konserwujących, zagęszczających, barwionych lub sztucznie aromatyzowanych, w szczególności: preparatów typu instant oraz gotowych produktów np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) Wykonawca używać będzie wyłącznie masła świeżego lub margaryny (jeżeli wymaga tego dieta) oraz serów (a nie produktów seropodobnych). Ponadto zapewni wędliny wysokiej jakości i mięso mechanicznie nieodkostnione. Zakupu produktów potrzebnych do sporządzania posiłków dokonuje Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt .
Zamawiający wymaga uwzględnienie indywidualnych diet eliminacyjnych dla dzieci alergicznych, z nietolerancją pokarmową w tym: dzieci z cukrzycą, dzieci z nietolerancją na gluten i laktozę. Szczegółowy wykaz diet zamawiający przekaże wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wykaz będzie modyfikowany w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego.
Posiłki muszą być estetycznie podane .
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- kontroli produktów do przetworzenia,
- kontroli przebiegu produkcji w kuchni oraz jakości przygotowanych posiłków,
- wglądu do ewidencji ilościowej wydawanych posiłków, prowadzonej przez wykonawcę,
- wglądu do dokumentów identyfikujących dostawców wykonawcy,
- wglądu do protokołu pokontrolnego, po każdej kontroli sanitarnej kuchni.
Przygotowane posiłki będą przed wydaniem z kuchni, sprawdzane pod względem jakościowym i ilościowym przez upoważnione przez wykonawcę osoby. Kontrola będzie obejmowała:
- ocenę jakościową przygotowania i podawania posiłków,
- możliwość oceny organoleptycznej poprzez degustację,
- sprawdzenie zgodności wydawanych posiłków z jadłospisem,
- sprawdzenie gramatury i temperatury posiłku.
Zakwestionowane przez zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegają wymianie na koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisów na okres 10 dni żywieniowych, zawierający m. in. dane o kaloryczności posiłku, składzie, gramaturze. Jadłospis winien być układany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. Jadłospisy powinny być urozmaicone pod względem doboru produktów i technik kulinarnych, uwzględniać sezonowość oraz zawierać wszystkie zamawiane diety.
Dekadowy jadłospis winien być przedstawiany każdorazowo z 2-dniowym wyprzedzeniem, do akceptacji zamawiającego. O ewentualnych zmianach w jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić zamawiającego.
Do obowiązków wykonawcy (na koszt wykonawcy) należy również:
- zapewnienie tradycyjnych posiłków w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych, jako świąteczny poczęstunek, w ramach wyżywienia,
- zapewnienie 2 ciepłych posiłków np. bigos, kiełbaska z rusztu, udko kurczaka plus owoce i napoje na imprezy okolicznościowe i zabawy organizowane dla uczniów z okazji Dnia Dziecka i Święta Szkoły,
- mycie i wyparzanie całości kompletu naczyń i sztućców,
- odbiór i zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów żywieniowych , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Osoby zatrudnione przy przygotowywaniu i podawaniu posiłków muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym. Zamawiający oczekuje wykazu personelu wraz z oświadczeniem o posiadaniu aktualnych badań sanitarno - epidemiologicznych . Wykonawca będzie dbał o estetyczny wygląd zatrudnionego personelu , czystość i bezpieczne użytkowanie urządzeń gastronomicznych , zastawy stołowej i pomieszczeń
Dane ogólne o przedmiocie dzierżawy.

a) Wykonawca dzierżawi od Zamawiającego kuchnię wraz zapleczem o powierzchni łącznej 209,71 m² wraz z wyposażeniem.
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń kształtuje się następująco:
- pomieszczenie kuchenne – 30,80 m²,
- pomieszczenia pomocnicze: zmywalnia naczyń, zmywalnia sprzętu gastronomicznego, magazyny, obieralnia, szatnia, wc dla personelu – 178,91 m²


b) Urządzenia i sprzęt znajdujący się w dzierżawionych pomieszczeniach:

Kocioł warzelny -gazowy 1 szt.
Szafa przelotowa z suwakami 1 szt.
Regał ażurowy nierdzewny 2 części
Garnki gastronomiczne nierdzewne (zestaw)
Szafa chłodnicza S-147 1 szt.
Patelnia elektryczna PE-025Y/K0037 1 szt.
Zbiornik gazu na propan-butan pojemność 6,7 m3 - 1 szt

c) Miesięczny czynsz dzierżawny za pomieszczenia kuchenne i wyposażenie wynosić będzie
1.000 zł ( netto ).

d) Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z dzierżawionych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem na potrzeby własne w okresie dni wolnych od nauki szkolnej, tj. soboty, niedziele, dni świąteczne, ferie .

e) Media (zimna i ciepła woda, ścieki ) rozliczane będą przez Zamawiającego na podstawie podliczników wg ich wskazań , natomiast za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz utylizację odpadów stałych Wykonawca będzie rozliczał się bezpośrednio z dostawcą energii elektrycznej i gazu oraz odbiorcą odpadów na podstawie odrębnych umów .
Umowy należy przedłożyć Zamawiającemu do wglądu .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się