DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ GAZÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z NAJMEM BUTLI I ZBIORNIKÓW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz gazów technicznych wraz z najmem butli i zbiorników, do Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1/Maków Podhalański, ul. Mickiewicza 7), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej asortymentu w zależności od potrzeb w ramach wartości umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy do 15%.
2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze
w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
4. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679). Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.
5. Przez gazy techniczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć gazy techniczne w rozumieniu przepisów
prawa i muszą posiadać atesty lub certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania.
6. Podane ilości gazów są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi na podstawie zużycia w okresie ostatnich 24 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc dostaw oraz jego bezpośrednim otoczeniem, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
8. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A, 3B i 3C do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się