„Dostawa gazów medycznych, przemysłowych i specjalistycznych wraz z dzierżawą butli, zbiornika i stacji redukcyjnej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego tlenu medycznego stosowanego w komorach hiperbarycznych wraz z dzierżawą zbiornika na ciekły tlen oraz stacji redukcyjnej w okresie 2 lat.

Ciekły tlen medyczny powinien posiadać świadectwo rejestracji oraz atest zgodny z normą PN- C- 84911/1997.
Szacunkowa ilość ciekłego tlenu wynosi 50 000 kg w okresie 2 lat.
Zbiornik o pojemności 11 000 kg wraz z parownicą powinien posiadać armaturę umożliwiającą wykonanie czynności eksploatacyjnych i serwisowych oraz powinien być wyposażony w zespół wskaźników pozwalających na odczyt poziomu tlenu w zbiorniku, ciśnienia w zbiorniku oraz ciśnienia tlenu sprężonego podawanego do sieci centralnej po rozprężeniu.

Tablica:

1/ dane techniczno-funkcjonalne:
- tablica redukcyjna wyposażona w panel sygnalizacyjno-alarmowy z optyczną sygnalizacją rampy pracującej oraz sygnałami alarmowymi rampy pustej (przy spadku ciśnienia poniżej 8 bar), zasilana napięciem równym 24 V lub niższym
- wydajność reduktorów I stopnia 100 m3/h, ciśnienie robocze/wejściowe 20 MPa
- układ dwóch ramp po 12 szt butli każda; kolektory butlowe wyposażone w zawory wrzecionowe (manualne) odcinające z funkcją zwrotną, zabudowane w dwurzędowych boksach po 6 szt butli
- węzeł redukcyjny II stopnia o wydajności min 160 m3/h, łączący zasilanie ze stacji zgazowania tlenu i rezerwowej stacji redukcji tlenu sprężonego
Wymienione elementy powinny być oznaczone znakiem CE na zgodność z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych jako gotowe urządzenia oraz zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych - wykonawca powinien potwierdzić to odpowiednimi dokumentami w ofercie. Układ połączeń zgodnie z PN-EN 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część I: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni" na schemacie.

2/ wymagania odnośnie wykonawcy:
Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 93 poz. 676 z 2010r.) oraz Dyrektywą Europejską 93/42/EEC o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz. 1027 §3) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb (reguła 2.9.11.12), i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do użytkowania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych powinien być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych.

Dostawa i montaż tablicy wraz z uruchomieniem nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zbiornik

Ze względu na aktualne warunki dojazdowe i budowlane (posiadany fundament) oraz szacowane zużycie wraz z projektem stacji redukcji tlenu (jej wydajnością), w odniesieniu do szacowanego zużycia – zamawiający wymaga następujące parametry zbiornika:

• Maksymalne ciśnienie robocze …………………………….………………18 bar
• Pojemność geometryczna (w litrach) …………………………. 11 000 – 12 000
• Maksymalna średnica (w mm)……………………………………………… 2 100
• Maksymalna szerokość z armaturą (w mm)………………………………. 2 600
• Maksymalna wysokość (w mm)……………………………………………...7 300
• Ciężar napełnionego zbiornika (w kg) …………………………….………19 000
• Maksymalne odparowanie własne (% / 24 h) ……………………………... 0,30


Dostawa i montaż zbiornika wraz z uruchomieniem w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Dostawy tlenu będą następowały na podstawie zamówienia telefonicznego lub zamówienia przesłanego faksem, ze zwrotnym potwierdzeniem realizacji zamówienia. Zamówienie będzie następować z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych. Przy każdej dostawie kierowca Wykonawcy zobowiązany jest do przekazania atestu na tlen medyczny upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń i bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w/w urządzeń.

wykonawca dostarczy wykaz niezbędnych czynności, przeglądów i remontów okresowych wykonywanych przez wykonawcę w trakcie przewidzianego czasu eksploatacji.

W poszczególnych elementach kosztowych oferty, Wykonawca powinien zawrzeć wszelkie koszty związane z:

1. Opracowaniem dokumentacji technicznej we właściwej formie i treści oraz uzgodnioną przez odpowiednich rzeczoznawców zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym
2. Posadowieniem, montażem oraz podłączeniem zbiornika do istniejącej instalacji tlenu medycznego w odległości do 20 m.
3. Wykonaniem wszelkich napraw, regulacji, konserwacji oraz czynności odbiorowych.
4. Demontażem urządzeń oraz ich transportem do magazynu Wykonawcy po zakończeniu okresu trwania umowy.

Pozostałe wymagania:

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej
i przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca zainstaluje zbiornik w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,
3. Pomyślne przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz pierwsze tankowanie wraz z włączeniem urządzeń do użytku – w terminie 3 dni roboczych od instalacji zbiornika.

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:
Pakiet 1

Lp. Nazwa jednostka miary zapotrz.
1. 1 Tlen medyczny ciekły kg 50 000
2. 2 Dzierżawa zbiornika mies 24
3. 3 Dzierżawa stacji redukcyjnej tlenu w butlach mies 24
4. 4 Tlen medyczny butla 200bar 50l szt 48
5. Tlen medyczny butla 150 bar 10l szt 20
6. Tlen medyczny butla 150 bar 5l szt 20
7. 5 Tlen medyczny butla aluminiowa 5l 200 bar wyposażona w reduktor zintegrowany z manometrem i przepływomierzem szt 2
8. 6 Dzierżawa butli tlen medyczny (90 szt x 730dni) butlo/dzień -
9. Dzierżawa butli butla aluminiowa 5l 200 bar wyposażona w reduktor zintegrowany z manometrem i przepływomierzem (2szt x 730dni) butlo/dzień -

Pakiet 2:

Lp. Nazwa jednostka miary zapotrz.
1. 1 Powietrze sprężone; 200 bar szt. 30 szt.
2. Powietrze klasy 2,2 200 bar szt. 3
3. Acetylen klasy co najmniej 2,1, butla 50 l. szt. 5
4. Azot klasy 2,2
butla 50 l szt. 10
5. Argon klasy 2,2 butla 50l 200bar szt. 28
6. 6 Hel klasy co najmniej 5.0; (o czystości 99,999%)
Zawierający nie więcej niż 1,0 ppm pary wodnej, tlenu i łącznie węglowodorów;
Butla 200bar; 50l szt. 13
7. 7 Dwutlenek węgla 4,8 butle 50l z kapilarą szt. 2
8. Podtlenek azotu medyczny 28 kg szt. 2
9. 9 Propan Butan butla 11kg szt. 6
10. 10 Dzierżawa butli w/w gazy techniczne (99 szt x 730dni) butlo/dzień -


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się