PRZYGOTOWANIE GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI W POSTACI DWUDANIOWYCH OBIADÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PABIANICACH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie z własnych produktów i półproduktów w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym do tego miejscu gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu dla dzieci – uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach. Zamawiający zakazuje realizacji przedmiotu zamówienia w formie usługi cateringowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach. Wyjątkiem są sytuacje długotrwałych awarii (np. prądu, wody, gazu) oraz w sytuacjach klęsk żywiołowych dopuszcza się dostarczenie gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach w postaci usługi cateringowej. Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowywania i sprzedaży obiadów osobom trzecim, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż będzie dokonywana z zachowaniem przepisów skarbowych, formalnych oraz wszelkich innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności prowadzenia żywienia zbiorowego (HACCP).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia: od 04.09.2017 roku do dnia 29.06.2019 roku (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, dni ustawowo wolnych lub dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych), z zastrzeżeniem możliwości udostępnienia pomieszczeń w celu przygotowania się do realizacji przedmiotu zamówienia już od dnia 01.08.2017 roku.
4. Warunki finansowe rozliczeń:
a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur.
b) sposób rozliczeń - wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej usługi (szt.) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie ofertowania, pomniejszonej o wartość „wsadu do kotła” – która będzie zbierana bezpośrednio przez Wykonawcę od rodziców/opiekunów.
c) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty każdorazowego otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
5. Główny kod CPV: 55 52 31 00-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych.
Dodatkowe kody CPV:
- 55 32 10 00-6 Usługi przygotowywania posiłków,
- 55 32 00 00-9 Usługi podawania posiłków,
- 55 32 20 00-3 Usługi gotowania posiłków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się