Kompleksowa dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli na okres 24 miesięcy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe dostawy gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Zadania w ilościach i asortymencie wykazanym w Formularzach Cenowych stanowiących integralną część SIWZ.
3. Transport tlenu ciekłego będzie odbywał się w cysternach max 10 ton.
4. Tlen medyczny, dwutlenek węgla oraz podtlenek azotu muszą posiadać atesty naklejone na każdej dostarczonej butli.
5. Dostawy będą realizowane w terminie do 3 dni licząc od daty otrzymania zamówienia.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- dostarczenie gazów do magazynu Zamawiającego

7. Podaną w Formularzach Cenowych ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna ilość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
8. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych Zadań.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
11. Oferowany w postępowaniu przetargowym asortyment (wymieniony w Formularzach Cenowych) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów daje podstawę Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
13. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia ważnej umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XVI niniejszej SIWZ.
15. Termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu - 60 dni.
16. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
17. Podwykonawstwo
1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się