ZAKUP I DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP.ZO .O.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa specjalistycznych środków chemicznych do czyszczenia powierzchni oraz urządzeń sanitarnych i mebli biurowych.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie - maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów zamówienia w zakresie wyszczególnionego asortymentu i łącznej wartości brutto umowy. Zmiany o których jest mowa w zdaniu pierwszym nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości brutto umowy na jaką została ona zawarta.
5) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
6) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.
7) W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
c) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.
8) W okresie obowiązywania umowy Wykonawca bezpłatnie użyczy i zamontuje Zamawiającemu stacjonarny system dozowania (co najmniej 4 funkcyjny) oraz 30 butelek ze spryskiwaczem o pojemności 0,5 – 0,6 L w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. W okresie realizacji trwania Umowy stacjonarny system dozowania oraz 30 butelek ze spryskiwaczem stale będzie znajdowało się w siedzibie Zamawiającego. (dotyczy pozycji 1,3,4,5,6,8)
a) W razie wystąpienia usterek systemu, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej na swój koszt wymiany elementów wadliwych na sprawne.
b) Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie przygotowywania i prawidłowego stosowania preparatów.
24000000-4

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się