Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy w podziale na pakiety:
Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu w niemagnetycznym zbiorniku Wykonawcy oraz helu gazowego sprężonego,
Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy ciekłego azotu (napełnianie naczynia dewara odbiorcy),
Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach na wymianę, pustych butli na gaz, reduktorów do butli, usługi transportu przedmiotu umowy do odbiorcy wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni oraz usługi związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego butli,
Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą butli oraz usługą transportu przedmiotu umowy do odbiorcy wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni.
2. Zamawiający wymaga, aby gazy stanowiące przedmiot zamówienia posiadały wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium RP, w tym świadectwo kontroli jakości potwierdzające parametry jakościowe dostarczanego gazu, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odbiorcy przy każdej dostawie gazu oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, sporządzoną wg wymogów UE, w języku polskim.
3. Jednostkowa cena kosztów transportu, wyszczególniona w przewidywanej liczbie odpowiednio dla Pakietów 1 do 4, w Załącznikach 2.1 - 2.4, uwzględniać będzie wszelkie koszty związane z wniesieniem zamawianej liczby butli (bez względu na ich ilość) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy), przelaniem gazu (jeżeli dotyczy) oraz odbiorem butli (jeżeli dotyczy), wyszczególnionych w zamówieniu, o którym mowa we wzorach umów stanowiących Załączniki 7.1 do 7.4 do SIWZ.
4. Zamówienia, będą przekazane faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego otrzymania.
5. Zamawianą partię przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy pod adres wskazany w zamówieniu:
1) w terminie do maksymalnie 7 dni (Pakiet 1) daty otrzymania zamówienia, w godzinach 10:00 - 14:00,
2) w terminie maksymalnie 7 dni (Pakiet 2) oraz maksymalnie 3 dni roboczych (Pakiety 3, 4) od daty otrzymania zamówienia, wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni, w godzinach 10:00 - 14:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się