serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy naprawy aparatury medycznej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy i naprawy aparatury medycznej w podziale na 56 zadań.
2. Przeglądy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta z uwzględnia wymiany części i podzespołów, usunięciem ewentualnych uszkodzeń i niesprawności bez dodatkowej wymiany części, wykonaniem pełnej kalibracji i testów funkcjonalnych zgodnie z instrukcją producenta, stosownych testów oraz pełnej konserwacji aparatury medycznej, wydaniem stosownych świadectw okresowej kontroli.
3. Wykonawca musi posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych, testerów wymaganych do wykonania przeglądów okresowych wykazanej na formularzach cenowych aparatury medycznej oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych.
4. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające autoryzację producenta aparatury medycznej do wykonywania przeglądów, czynności serwisowych i naprawczych do poszczególnych zadań.
5. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III. Termin realizacji zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
IV. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
8) Podwykonawstwo
1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2) wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
3) zamawiający informuje, że zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.