Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników IZ Białystok.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Sekcji Eksploatacji w Białymstoku oraz Hajnówce.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników IZ Białystok.:
Wykaz wymaganych dokumentów: Jak w WZ/SIWZ
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników IZ Białystok. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników IZ Białystok.:
Jakość - 60,00%
Cena - 40,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: siedziba Zamawiającego
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-06-19 10:00
Miejsce realizacji zamówienia: Jednostki organizacyjne podległe IZ Białystok
Termin wykonania zamówienia: do 29.06.2018
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Białystok
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-06-08

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się