Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

» Opis zapytania

. Przedmiot zamówienia dotyczy usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmuje produkcję 3 posiłków dziennie dla pacjentów oddziałów szpitalnych w Żarach i w Lubsku przez Wykonawcę poza obiektami Zamawiającego z podziałem na 2 Zadania:
Zadanie nr 1 – usługa żywienia pacjentów Szpitala w Żarach
Zadanie nr 2 – usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku
Odbiór posiłków od Wykonawcy i dostarczenie ich do oddziałów szpitalnych odbywać się będzie transportem Zamawiającego, gdy odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego ( Lubsko – ZOL, ZPO ul. Poznańska 2, Żary – ul. Pszenna 2) nie jest większa niż 5 km. A w pozostałych przypadkach dostarczenie posiłków do w/w oddziałów szpitalnych odbywać się będzie staraniem (transportem) i na koszt wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby układany przez Wykonawcę jadłospis były nie gorsze niż przykładowy jadłospis stanowiący Rozdział II Załącznik 6 do SIWZ.
Przewidziana ilość całodobowych posiłków wynosi miesięcznie około 2700 posiłków dla pacjentów w Żarach i około 1200 posiłków dla pacjentów w Lubsku. Liczba ta jest zależna od obłożenia szpitala.
Całodniowe wyżywienie winno spełniać wymóg dostarczenia 2000-2200 kalorii dziennie dla jednej osoby. Posiłki powinny być urozmaicone, z uwzględnieniem zasad nowej piramidy żywieniowej, czyli warzywa lub owoce do każdego posiłku. Różnorodność dodatków do śniadania i kolacji, tzn. różne dobrogatunkowe wędliny, jajka, pasty, sałatki, ryby. Pieczywo na przemian mieszane i razowe. W posiłkach obiadowych powinny znajdować się dania naprzemiennie: mięsne, półmięsne i bezmięsne.
Dieta cukrzycowa z ograniczeniem węglowodanów prostych, czyli ograniczono podaż takich produktów jak: biała mąka, białe ryże i makarony, ziemniaki.
Zupy mleczne do śniadania maksymalnie 3x w tygodniu tylko z węglowodanami złożonymi, nie rozgotowane, a w pozostałe dni produkty zastępcze o zmniejszonej zawartości laktozy typu jogurt, maślanka, kefir. Pieczywo na przemian mieszane i razowe. Masło naprzemiennie z margaryna miękką z dodatkiem olejów roślinnych.
Na całodobowe wyżywienie składają się posiłki:
- śniadanie;
- obiad;
- kolacja;
- podwieczorek dla dzieci i pacjentów z cukrzycą oraz pacjentów w ZOL i ZPO
z uwzględnieniem podziału na diety:
- normalna
- lekkostrawna
- wątrobowa
- cukrzycowa
- przecierana; przecierana cukrzycowa
- przecierana-sonda
- specjalna dla dzieci;(biegunkowa, normalna w wieku od 1do 3 lat)
- papkowata
- inne w zależności od zaleceń lekarza
- dostarczanie produktów suchych wg potrzeb, tj. kleik ryżowy błyskawiczny, herbata ekspresowa, cukier,
Wartość procentowa każdej diety w stosunku do całości przedstawia się następująco:
- normalna (ok. 30%);
- lekkostrawna (ok. 35%)
- wątrobowa (ok. 1%);
- cukrzycowa (ok. 22%);
- przecierana; przecierana cukrzycowa (ok. 2%)
- przecierana-sonda ( ok. 1%)
- specjalna dla dzieci;(biegunkowa, normalna w wieku od 1do 3 lat) ok. 4%
- papkowata (ok. 4%)
- inne w zależności od zaleceń lekarza (ok. 1%)
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z indywidualnymi dietami wg zaleceń lekarzy z wykorzystaniem norm Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie na składnikach pokarmowych i produktach spożywczych dla chorych i pensjonariuszy w zakładach służby zdrowia.
Wykonawca zapewni jakość posiłków zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. oraz przepisami wykonawczymi do niej.
Posiłki gorące będą odbierane od Wykonawcy w termosach będących własnością Zamawiającego. Temperatura posiłków w chwili dostarczenia do pomieszczeń dystrybucji u Zamawiającego musi wynosić: minimalna temperatura zupy, drugiego dania, płynów winna wynosić 63ºC, maksymalna temperatura produktów zimnych (sałatki, pasty, sery, itp.) 4-7 ºC.
Odbieranie posiłków od Wykonawcy będzie odbywać się transportem Zamawiającego (jeżeli odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego nie przekracza 5 km)lub transportem wykonawcy ( w pozostałych przypadkach) w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego,, tj.:
Dla pacjentów znajdujących się w oddziałach szpitalnych w Żarach
-śniadanie 730
-obiad, podwieczorek (dla dzieci i pacjentów z cukrzycą) 1200
-kolacja 1530
Dla pacjentów znajdujących się w oddziałach szpitalnych w Lubsku:
-śniadanie 730
-obiad, podwieczorek 1200
-kolacja 1530
Całodzienne żywienie pacjentów sporządzane będzie na podstawie:
- uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jadłospisu dekadowego (dotyczy wyżywienia całodobowego )
Uwaga: Opracowany jadłospis wraz z określoną gramaturą i wartością odżywczą ( kalorie, białka, tłuszcze, węglowodany) wszystkich potraw, na 5 dni przed wprowadzeniem do realizacji wykonawca przedkłada w celu zatwierdzenia upoważnionemu pracownikowi zamawiającego, natomiast jadłospisy dzienne, których podstawę stanowią zatwierdzone 21 dniowe jadłospisy należy przekazywać do poszczególnych oddziałów szpitalnych w dniu poprzedzającym dzień którego dotyczą.
- uzgodnionych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą diet, z tym że, diety indywidualne będą wykonywane wg zaleceń lekarza.
Obowiązki Wykonawcy:
- Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania o zmianach w jadłospisach, których wcześniej nie mógł przewidzieć,
- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania w opracowywanych jadłospisach potraw zgodnych z tradycją świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowego działania i likwidacji wszystkich nieprawidłowości zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, systemu Analiza Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP) oraz oświadcza, że do produkcji będzie używał tylko produktów dobrej jakości.
- Wykonawca jest zobowiązany do Przedstawiania zamawiającemu wyników kontroli nadzoru sanitarnego w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń kuchni, w której są przygotowywane posiłki, a także w zakresie oceny jadłospisów i posiłków przygotowywanych dla zamawiającego bezzwłocznie po ich uzyskaniu,
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Posiłków trzy razy dziennie przez wszystkie dni w roku.
- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu pobranie próbek żywnościowych poprzez dodanie dodatkowych 150g każdej potrawy.
- Wykonawca ma obowiązek odbierania od Zamawiającego odpadów pokonsumpcyjnych ok. 50l w skali miesiąca.
- Wykonawca ma obowiązek mycia i dezynfekcji termosów stanowiących własność Zamawiającego,
- Wykonawca zapewni możliwość doprowiantowania pacjentów, które odbywać się będzie drogą telefoniczną jednak nie prędzej niż:
• doprowiantowanie do śniadania – do godz. 7:15
• doprawiantowanie do obiadu – do godz. 11:15
• doprawiantowanie do kolacji – do godz. 14:00
Uprawnienia Zamawiającego:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przez upoważnionego przez siebie pracownika w kuchni wykonawcy przygotowującej posiłki:
a) czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu przy produkcji.
b) stosowanych surowców, gramatury, przebiegu procesów technologicznych,
c) higieny sporządzania posiłków,
d) higieny środków transportu.
e) Badań okresowych osób zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji związanej z żywieniem w celu oceny wywiązywania się wykonawcy ze zobowiązań.
- Upoważniony pracownik zamawiającego ma prawo do kontrolowania: temperatury dostarczanych posiłków , oceny organoleptycznej, estetyki , walorów smakowych dostarczanych posiłków oraz punktualności dostawy posiłków, wyniki kontroli będą dokumentowane w książce kontroli żywienia.

Zamawiający załącza do dokumentacji przykładowy 10 dniowy jadłospis dla pacjentów leżących na oddziałach w Żarach i w Lubsku, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie aby jadłospisy przygotowywane przez Wykonawców nie były gorsze niż przedstawione przez Zamawiającego.

2. W przypadku wskazania przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej oznaczać to będzie określenie klasy produktu, będącego przedmiotem zamówienia i będzie służyć ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia prawidłowego przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
5. UWAGA!
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno z dwóch zadań.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
- Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego.
- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Wymaga się by Wykonawca zagwarantował dostawę transportem zorganizowanym we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko . Przed wykonaniem dostawy należy z osobą wskazaną w rozdź. VII do kontaktów uzgodnić termin tej dostawy.
- Wymagany termin płatności faktury - 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury zamawiającemu,
- Zaoferują stałość cen przez okres trwania umowy
- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016. 1666 j.t. z późn. zm.) co najmniej 5 pracowników kuchni (kucharzy).
13. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –
Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawarte w formularzu organizacyjno-technicznym stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, za wyjątkiem osób pełniących funkcję kontroli jakości. Nie dopuszcza się sytuacji, w której pracownik kuchni (kucharz) będzie pełnił również funkcję pracownika kontroli jakości. Zapis dotyczy czynności zastrzeżonych do wykonania przez Wykonawcę określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
a) Realizacja zamówienia w zakresie czynności określonych SIWZ przez cały okres trwania umowy odbywać się będzie przy udziale minimalnej wymaganej ilości osób (min. 5 osób - kucharzy), które wymienione będą w Załączniku nr 5 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników kuchni (kucharzy) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016. 1666 j.t. z późn. zm.)”
b) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy kuchni (kucharze) będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016. 1666 j.t. z późn. zm.)
c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym
niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w siedzibie Zamawiającego aktualny wykaz pracowników.
d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu , o którym mowa w pkt c), w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników kuchni (kucharzy) na podstawie umowy o pracę w ilości minimalnej osób, wymaganej przez Zamawiającego.
e) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników kuchni (kucharzy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników kuchni (kucharzy) na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
f) W przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż Wykonawca narusza prawa pracownicze, w tym nie zatrudnia wskazanych pracowników kuchni (kucharzy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia do instytucji zajmujących się kontrolą nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy z prośbą o wszczęcie stosownej kontroli u Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się