WAKACYJNY OBOZ NAUKOWY pn. Teraźniejszość i przyszłość a "Dzieje Świata"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi: WAKACYJNY OBOZ NAUKOWY pn. Teraźniejszość i przyszłość a "Dzieje Świata" w ramach projektu pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej, nr RPOP.09.01.02-16-005/15 przyznany Decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, nr 2548/2016 z dn. 29.08.2016 r.(Aneks nr 2586/2016r. z dnia 07.09.2016) poświęcony podniesieniu kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1A i 1B do SIWZ.

PKT SIWZ:
3.5.1. Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: co najmniej jednej [ 1 ] osoby, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania.
3.5.1.1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zatrudnieni na warunkach, o których mowa
w pkt. 3.5.1. SIWZ, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
3.5.1.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia Pracowników świadczących usługę (zatrudnionych na zasadach o których mowa w pkt. 3.5. SIWZ), iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz wydruk RMUA z ZUS-u. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3.5.1.3. Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, który będzie wykonywany przez osoby zatrudnione na warunkach określonych w pkt. 3.5. SIWZ został wskazany w Wykazie osób wykonujących czynności – załącznik nr 5 do SIWZ.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) miejsce świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia (nazwa i dokładny adres obiektu).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się