Organizacja obozu letniego dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 10-dniowego (obejmującego 9 noclegów) obozu letniego dla 40 uczniów i 4 nauczycieli uczestniczących w projekcie pn. „Akademia zdobywania kompetencji i umiejętności przez uczniów i nauczycieli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku” w terminie 16-25.08.2017 r. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Dz. 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).


Wymagania:
a) zapewnienie noclegów i wyżywienia dla 44 osób. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób do 40.
b) Wykonawca nie może pobierać żadnych opłat od uczestników obozu,
c) Wykonawca zapewni organizację obozu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452),
d) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownika obozu,
e) Osoba pełniąca funkcję kierownika obozu nie może pełnić tej funkcji na innych obozach/koloniach trwających w tym samym czasie,
f) Nadzór ratownika nad młodzież korzystającą z kąpieli (ratownik ma być podczas kąpieli do wyłącznej dyspozycji młodzieży Zamawiającego).


Wyżywienie:
a) Żywienie uczestników zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594).
b) Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia. Posiłki powinny być urozmaicone, odpowiadające normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, owoce i warzywa.
c) Cztery posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja). Gorący posiłek po przyjeździe do miejsca zakwaterowania bez względu na godzinę przyjazdu, suchy prowiant i napoje na drogę powrotną i w czasie wycieczek. Uczestnicy wypoczynku muszą mieć stały dostęp do napojów w miejscu ogólnodostępnym z możliwością samoobsługi (woda, soki, herbata, kompot).
d) W trakcie trwania wycieczek i powrotu z miejsca wypoczynku do miejsca zamieszkania, suchy prowiant i woda (w szczególności w czasie upałów) nie mogą być porcjowane, powinny być udostępnione w ilościach odpowiadających indywidualnym potrzebom uczestników.
e) Stołówka musi znajdować się w miejscu (na terenie ośrodka), w którym zakwaterowani będą uczestnicy obozu i może stanowić odrębny budynek. Spożywanie posiłków na stołówce musi odbywa się jednocześnie przez wszystkich uczestników Zamawiającego.

Zakwaterowanie:
a) Wykonawca zobowiązuje się zakwaterować uczestników Zamawiającego w budynku murowanym (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego), położonym na terenie uporządkowanym, zagospodarowanym i pozbawionym jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu.
b) Budynek musi być ogrodzony, oświetlony i posiadać całodobowy dozór lub monitoring w spokojnym miejscu z dala od centrum miasta. W formularzu ofertowym należy podać dane adresowe miejsca zakwaterowania.
c) Uczestnicy Zamawiającego zostaną zakwaterowani w jednym budynku na maksymalnie dwóch sąsiadujących ze sobą kondygnacjach.
d) Uczestnicy-uczniowie 40 osób zostaną zakwaterowani w pokojach minimum 3, a maksimum 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC) w każdym pokoju z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, bez ograniczeń, nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych.
e) Uczestnicy – nauczyciele 4 osoby zostaną zakwaterowani w pokojach 1-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC) w każdym pokoju z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, bez ograniczeń.
f) W miejscu zakwaterowania do dyspozycji Zamawiającego będą się znajdować 4 sale do prowadzenia zajęć z języka angielskiego – pomieszczenia niezależne od siebie. UWAGA: Do realizacji w okresie obozu przewidziane jest po 40 godzin zajęć dla każdego nauczyciela. Zajęcia przeprowadzone są przez nauczycieli Zamawiającego, który także wypłaca im wynagrodzenie.
g) Na terenie należącym do miejsca zakwaterowania powinny znajdować się miejsca przeznaczone do rekreacji np. boisko do siatkówki, koszykówki, sala dyskotekowa ze sprzętem nagłaśniającym.
h) Miejsce zakwaterowania uczestników posiada maksymalnie 250 miejsc wypoczynkowych, do miejsc wypoczynkowych wlicza się wszystkich wczasowiczów/ kolonistów korzystających z infrastruktury ośrodka (np. boisk, stołówki, świetlicy itp.).
i) Pokoje uczestników musza mieć zapewnioną obsługę sprzątająco-porządkową dla utrzymania czystości w pokojach i węzłach sanitarnych.

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa:
Bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779).
Organizator wypoczynku zapewnia możliwość korzystania z kąpieliska spełniającego wymogi bezpieczeństwa i czystości wody oraz opiekę ratownika podczas kąpieli.

Transport:
a) Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zapewnia transport uczestników z miejsc zbiórek do placówki wypoczynku oraz z powrotem do miejsc zbiórek skazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, a także informuje uczestników, ich rodziców bądź opiekunów prawnych o zasadach transportu: terminach i godzinach wyjazdu oraz przyjazdu, miejscach zbiórek itd.
b) Organizator wypoczynku informuje rodziców uczestników lub ich opiekunów prawnych o adresie ośrodka kolonijnego oraz potrzebnym wyposażeniu dla dziecka.
c) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do dowozu uczestników na miejsce kolonii i z powrotem pod opieką wychowawców.
d) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników na czas podróży i pobytu.
e) Podczas transportu wykonawca zapewnia podstawowe leki i materiały opatrunkowe (apteczka).

Opieka medyczna:
a) Wykonawca zapewnia opiekę pielęgniarską i lekarską. Zamawiający wymaga, aby pielęgniarki i lekarz w celu zapewnienia opieki medycznej byli dostępni na telefon z dyspozycyjnością 24 h/dobę.
b) Wykonawca zapewnia podstawowe lekarstwa i materiały opatrunkowe w przypadku zachorowań kolonistów, z tym, że ich dawkowanie musi być zgodne z zaleceniem lekarza.
c) W razie nagłej potrzeby Wykonawca zapewnia bezpłatny transport do szpitala.
d) Wykonawca lub kierownik obozu niezwłocznie powiadamia właściwe Kuratorium Oświaty o zaistnieniu okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników.

Atrakcje:
a) Zorganizowanie minimum jednej całodniowej wycieczki wyjazdowej z przewodnikiem do atrakcyjnych miejsc oddalonych do 100 km od miejsca zakwaterowania. Przez wycieczkę wyjazdową Zamawiający rozumie wycieczkę autokarową lub innym środkiem lokomocji trwającą min. 8 godzin.
b) Wykonawca zapewni podczas wycieczki wejście do obiektu biletowanego (np. zamek, ogród zoologiczny, muzeum, skansen, oceanarium lub inne).


Program kolonii:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia atrakcyjnego programu kolonii promującego ruch i bezpieczną aktywność fizyczną oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań (np. imprezy sportowe, gry i zabawy ruchowe, gry terenowe, gry i zabawy świetlicowe, konkursy, dyskoteki, ogniska, wycieczki wyjazdowe, piesze, rowerowe itp.).
b) Informacja o wycieczce wyjazdowej, całodniowej musi się znaleźć w programie obozu.

3.2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II SIWZ.
3.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
Kod CPV: 55 24 30 00-5 usługi w zakresie obozowisk dla dzieci
55 24 00 00-4 usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.08.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się