Organizacja letniego wypoczynku z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu: „Dziś nauka- jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi zorganizowania wypoczynku letniego z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu: „Dziś nauka- jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zadanie 1 - wyjazd wakacyjny dla uczniów szkół podstawowych
1. Forma wypoczynku: zorganizowanie 15 dniowej (z 14 noclegami) kolonii dla dzieci w wieku ok. 11-13 lat (IV-VI klasa szkoły podstawowej), nad morzem lub jeziorem, w województwie pomorskim, z wyłączeniem obszaru gminy Puck.
2. Ilość uczestników: 60 dzieci
3. Wykonawca zapewnia całodobową opiekę kierownika wypoczynku oraz wychowawców, w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników (minimum 1 wychowawca na grupę + kierownik), przy czym niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika i wychowawcy.
4. Termin: Określa Wykonawca - wyjazd z Pucka (dokładne miejsce odjazdu zostanie wskazane przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy) do miejsca pobytu nie później niż 17 sierpnia 2017 r., powrót nie później niż 31 sierpnia 2017 r.
5. Uczestnicy: podzieleni na 3 grupy: 20 osobowe, w jednym turnusie.
6. Transport do miejsca wypoczynku wraz z powrotem zapewnia Zamawiający, zatem nie należy go ujmować w kalkulacji ceny.
7. Zapewnienie zakwaterowania (obiektu wypoczynku) według wytycznych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności:
- OŚRODEK – zakwaterowanie w budynku, który musi posiadać aktualną pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej o spełnianiu wymagań przepisów przeciwpożarowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kempingowych, budynkach szkolnych i bursach. W pokojach łóżka pojedyncze - mogą być piętrowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble:, co najmniej szafa ubraniowa, stół, krzesła, szafki nocne. W pokojach 5-osobowych 2 szafy ubraniowe. Pokoje czyste, odmalowane lub obite boazerią, bez śladów wilgoci. Woda ciepła bez ograniczeń.
-Teren ośrodka musi być odgrodzony, z miejscem do rekreacji ( boisko wielofunkcyjne, teren zielony do zajęć ruchowych). W ośrodku musi znajdować się wydzielona duża sala do zajęć, odpowiednio wyposażona sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować korzystanie przez dzieci z ww. obiektów rekreacyjno-sportowych
- w bazie wypoczynku musi znajdować się wyposażenie pozwalające na organizację
atrakcyjnych form wypoczynku (sprzęt sportowy, rekreacyjny, w tym co najmniej 5
piłek do siatkówki, siatka do gry, 20 skakanek, 10 kompletów rakietek do gry w badmintona i lotki).
- Wykonawca winien posiadać dostęp do kąpieliska położonego w odległości nie większej niż 500 m od obiektu wypoczynku (najkrótsza dostępna droga dojścia).
- ubezpieczenie uczestników na czas pobytu na turnusie, obejmujące koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące również świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie na wypadek śmierci

8. Wykonawca opisze miejscowość, w której znajduje się proponowany obiekt, jego otoczenie i położenie, wyposażenie, wielkość i wyposażenie pokoi, sanitariaty, stołówka, świetlica własna czy wynajmowana w innym obiekcie (odległość), zaplecze sportowo-rekreacyjne (boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej itp.) własne czy wynajmowane w innym ośrodku (odległość) oraz zaopatrzenie w sprzęt sportowy. Wykonawca winien posiadać dostęp do kąpieliska położonego w odległości nie większej niż 500 m od obiektu wypoczynku (najkrótsza dostępna droga dojścia). Wykonawca winien posiadać dostęp do przynajmniej jednego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie obiektu lub w odległości nie większej niż 500 m od obiektu wypoczynku (najkrótsza dostępna droga dojścia). Wykonawca winien dysponować sprzętem sportowo-rekreacyjnym do realizacji zajęć programowych. Nie dopuszcza się pobierania od uczestników wypoczynku dodatkowych opłat za wypożyczenie sprzętu typu piłki, rakietki itp. Mile widziana prezentacja fotograficzna. Przedmiotowy opis wykonawca dołączy do oferty.
9. Wyżywienie - Pierwszy posiłek uzależniony od godziny przyjazdu do ośrodka wypoczynku. zapewnienie wyżywienia uczestnikom, w tym 3 posiłków dziennie (śniadanie ,obiad, kolacja). Kuchnia ośrodka umożliwi wyżywienie w ramach indywidualnych wymogów zdrowotnych (dieta bezglutenowa, dieta cukrzycowa lub inna zgłoszona podczas wypełniania karty zgłoszenia i wynikająca z zaleceń lekarskich). zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach, dodatkowo Wykonawca zapewni:
a) stały dostępu dla uczestników do wody pitnej przez cały dzień,
b) zapewni suchy prowiant na czas podróży,
c) dzienna stawka żywieniowa na jednego uczestnika będzie wynosiła minimum 25,00 zł brutto i minimalna stawka żywieniowa będzie dokumentowana w dziennym raporcie żywieniowym, który powinien być sporządzany najpóźniej następnego dnia i zawierać w szczególności: dane o liczbie żywionych dzieci w danym dniu, jadłospis, zlecenie wydania z magazynu produktów żywnościowych,
d) obiad w dniu przyjazdu dzieci bez względu na godzinę przyjazdu a ostatni dzień pobytu dzieci na koloniach zakończy się śniadaniem i wydaniem dzieciom suchego prowiantu na drogę powrotną, przy czym wartość prowiantu będzie stanowiła dzienną dawkę wsadu do kotła. Paczka suchego prowiantu będzie zawierała co najmniej: dwie bułki – kanapki, bułkę drożdżówkę, owoc, napój o pojemności 250 ml, wodę mineralną niegazowaną o pojemności 250 ml.

10. Program dydaktyczno- wychowawczy: Wykonawca opisze program autorski w zakresie pomysłu na konwencję kolonii, przewidzianych do realizacji form zajęć programowych tj. imprez sportowo-rekreacyjno-turystycznych, w tym wycieczek typu piesze, rowerowe, imprez kulturalno-oświatowych, propozycje zajęć na niepogodę, dodatkowych atrakcji typu ognisko z pieczeniem kiełbasek, który dołączy do oferty. W programie należy obowiązkowo uwzględnić i opisać organizację wymaganych 5 godzinnych w dniach pon.-pt. zajęć kształtujących kompetencje kluczowe z przyrody. Zakres tych zajęć: metody badania przyrody, stosowanie myślenia matematycznego w codziennym życiu, rozumienie procesów chemicznych. W realizacji programu należy uwzględnić wykorzystanie zestawów ekobadacza do badania wody. Zestawy ekobadacza zapewnia Zamawiający. W programie należy ponadto przewidzieć przeprowadzenie testów kompetencji „ na wejście” i „wyjście” celem weryfikacji nabytych podczas programów wakacyjnych kompetencji. Zestawy ekobadacza do części I 10 zestawów na grupę x 3 grupy = 30 zestawów
Zestaw ekobadacza umożliwia: badanie wody, w tym określanie (reagenty) poziomu fosforanów (PO$), azotanów (NO3), azotanów (NO3), azotynów (NO2), amonu (NH4), pH, badanie gleby, w tym składu i składników gleby (testy reagentami na zawartość fosforanów, azotanów, amonu oraz pH gleby), organizmów glebowych, procesu glebotwórczego, obserwacje drobnych organizmów zwierzęcych, lądowych i wodnych.
Skład zestawu: 2 butelki- reagent 1 i 2 do wykrywania fosforanów (PO4) w wodzie, 1 pojemnik- probówka oznaczona PO4, 2 butelki- reagent 1 i 2 do wykrywania azotanów (NO3) w wodzie, pojemnik- probówka do oznaczania NO3, 1 butelka- regent do wykrywania amonu (NH4) w wodzie, 1 pojemnik-probówka do oznaczania NH4, 1 butelka- reagent do wykrywania azotynów (NO2) w wodzie, 1 pojemnik- probówka do oznaczania NO2, 1 butelka- reagent do oznaczania pH w wodzie, 1 pojemnik- probówka do oznaczania pH, 1 butelka- reagent do oznaczania twardości wody (Ca/Mg), 1 pojemnik- probówka do oznaczania Ca/Mg, 2 butle (2 x 250 ml)- reagent do wykrywania azotanów, amonu i oznaczania pH w glebie, 1 butla (250 ml)- reagent do wykrywania fosforanów w glebie, pęseta, butla (PE) 100 ml z nakrętką, butla (PE) 250 ml z nakrętką, kubek- naczynie miarowe 120 ml, pudełko z 2 lupami wbudowanymi w pokrywkę i miarką na dnie do obserwacji organizmów lądowych o wodnych, filtry papierowe- sączki (25 szt.), lejek 9srednica 75 mm), stojak- statyw do lejka z filtrami, karta ze skalami kolorymetrycznymi, biały arkusz A4, zmywalny, do oznaczania małych organizmów, trwała walizka z paskiem do przenoszenia (w środku wypraska z otworami do umieszczenia elementów zestawu). Walizki ekobadacza na zakończenie turnusów należy przekazać przedstawicielowi Zamawiającego.

11. Wykonawca zapewnić musi wszystkim uczestnikom kolonii czapeczki letnie cienkie
z daszkiem służące do identyfikacji grupy. Czapeczki mają być wszystkie identyczne dla każdego uczestnika, 100% bawełny, panel czołowy bez szwu, zapięcie regulowane z tyłu na rzep, rozmiar 52-62 cm, głębokość ok. 12 cm, daszek usztywniany wstawką plastikową, kolor błękitny.
12. Kadra: Kadra wychowawczo-pedagogiczna, medyczna, ratownik. Z chwilą przejęcia od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) wymagane jest bezwzględnie zapewnienie dzieciom stałej opieki wykwalifikowanej kadry wychowawców oraz pełnej opieki medycznej, przy czym wszelkie koszty związane z zapewnieniem należytej opieki medycznej łącznie z kosztami leków (za wyjątkiem leków przyjmowanych przez dziecko stale) obciążają organizatora kolonii. Zabezpieczenie opieki ratownika w czasie kąpieli.
13. Warunki zapewniane przez organizatora wypoczynku, w tym warunki bezpieczeństwa, właściwej opieki wychowawczej, warunki lokalowe, kwalifikacje kadry, muszą być zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452)
14.Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 206 r. , poz 656), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku.
15.Obowiązkiem organizatora wypoczynku jest przekazanie uczestnikom wypoczynku Kart kwalifikacyjna zgodnych z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie l, w terminie umożliwiającym uczestnikom/opiekunom prawnym uczestników uzupełnienie formularza o niezbędne dane, w tym dane poświadczone przez wychowawcę klasy oraz pielęgniarkę.
16.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników kolonii (obowiązek posiada polisy OC)
17.Obowiązkiem Wykonawcy jest promocja wyjazdu wakacyjnego (miejsca pobytu, materiałów edukacyjnych, list obecności uczestników, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów wystawianych/wytwarzanych w ramach realizowanego zamówienia).Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w kolonii. Materiały promocyjne oraz oznaczenia pomieszczeń powinny wskazywać źródło finansowania kolonii poprzez zamieszczenie oznaczenia zawierającego znak Unii Europejskiej i znak Funduszy Europejskich oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
18.Wykonawca zobowiązany jest do fotograficznego dokumentowania kolonii.
Zadanie 2 wyjazd wakacyjny dla uczniów gimnazjów
1.Forma wypoczynku: zorganizowanie 15 dniowej (z 14 noclegami) kolonii dla dzieci w wieku ok. 14-16 lat (I-III gimnazjum), nad morzem lub jeziorem, w województwie pomorskim, z wyłączeniem obszaru gminy Puck.
2.Ilość uczestników: 60 dzieci
3.Wykonawca zapewnia całodobową opiekę kierownika wypoczynku oraz wychowawców, w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników (minimum 1 wychowawcy na grupę + kierownik), przy czym niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika i wychowawcy.
4.Termin: określa Wykonawca wyjazd z Pucka (dokładne miejsce odjazdu zostanie wskazane przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy) do miejsca pobytu nie później niż 17 sierpnia 2017 r., powrót nie później niż 31 sierpnia 2017 r.
5.Uczestnicy: podzieleni na 3 grupy: 20 osobowe, w jednym turnusie.
6.Transport do miejsca wypoczynku wraz z powrotem zapewnia Zamawiający, zatem nie należy go ujmować w kalkulacji ceny.
7.Zapewnienie zakwaterowania (obiektu wypoczynku) według wytycznych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności:
- OŚRODEK – zakwaterowanie w budynku, który musi posiadać aktualną pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej o spełnianiu wymagań przepisów przeciwpożarowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kempingowych, budynkach szkolnych i bursach. W pokojach łóżka pojedyncze - mogą być piętrowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble:, co najmniej szafa ubraniowa, stół, krzesła, szafki nocne. W pokojach 5-osobowych 2 szafy ubraniowe. Pokoje czyste, odmalowane lub obite boazerią, bez śladów wilgoci. Woda ciepła bez ograniczeń.
-Teren ośrodka musi być odgrodzony, z miejscem do rekreacji ( boisko wielofunkcyjne, teren zielony do zajęć ruchowych). W ośrodku musi znajdować się wydzielona duża sala do zajęć, odpowiednio wyposażona sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować korzystanie przez dzieci z ww. obiektów rekreacyjno-sportowych
- w bazie wypoczynku musi znajdować się wyposażenie pozwalające na organizację
atrakcyjnych form wypoczynku (sprzęt sportowy, rekreacyjny, w tym co najmniej 5
piłek do siatkówki, siatka do gry, 20 skakanek, 10 kompletów rakietek do gry w badmintona i lotki).
- Wykonawca winien posiadać dostęp do kąpieliska położonego w odległości nie większej niż 500 m od obiektu wypoczynku (najkrótsza dostępna droga dojścia).
- ubezpieczenie uczestników na czas pobytu na turnusie, obejmujące koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące również świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie na wypadek śmierci

8.Standard obiektu: Wykonawca opisze miejscowość, w której znajduje się proponowany obiekt, jego otoczenie i położenie, wyposażenie, wielkość i wyposażenie pokoi, sanitariaty, stołówka, świetlica własna czy wynajmowana w innym obiekcie (odległość), zaplecze sportowo-rekreacyjne (boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej itp.) własne czy wynajmowane w innym ośrodku (odległość) oraz zaopatrzenie w sprzęt sportowy. Wykonawca winien posiadać dostęp do kąpieliska położonego w odległości nie większej niż 500 m od obiektu wypoczynku (najkrótsza dostępna droga dojścia). Wykonawca winien posiadać dostęp do przynajmniej jednego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie obiektu lub w odległości nie większej niż 500 m od obiektu wypoczynku (najkrótsza dostępna droga dojścia). Wykonawca winien dysponować sprzętem sportowo-rekreacyjnym do realizacji zajęć programowych. Nie dopuszcza się pobierania od uczestników wypoczynku dodatkowych opłat za wypożyczenie sprzętu typu piłki, rakietki itp. Mile widziana prezentacja fotograficzna. Przedmiotowy opis wykonawca dołączy do oferty.
9. Wyżywienie - Pierwszy posiłek uzależniony od godziny przyjazdu do ośrodka wypoczynku. zapewnienie wyżywienia uczestnikom, w tym 3 posiłków dziennie (śniadanie ,obiad, kolacja). Kuchnia ośrodka umożliwi wyżywienie w ramach indywidualnych wymogów zdrowotnych (dieta bezglutenowa, dieta cukrzycowa lub inna zgłoszona podczas wypełniania karty zgłoszenia i wynikająca z zaleceń lekarskich). zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach, dodatkowo Wykonawca zapewni:
e) stały dostępu dla uczestników do wody pitnej przez cały dzień,
f) zapewni suchy prowiant na czas podróży,
g) dzienna stawka żywieniowa na jednego uczestnika będzie wynosiła minimum 25,00 zł brutto i minimalna stawka żywieniowa będzie dokumentowana w dziennym raporcie żywieniowym, który powinien być sporządzany najpóźniej następnego dnia i zawierać w szczególności: dane o liczbie żywionych dzieci w danym dniu, jadłospis, zlecenie wydania z magazynu produktów żywnościowych, obiad w dniu przyjazdu dzieci bez względu na godzinę przyjazdu a ostatni dzień pobytu dzieci na koloniach zakończy się śniadaniem i wydaniem
dzieciom suchego prowiantu na drogę powrotną, przy czym wartość prowiantu będzie stanowiła dzienną dawkę wsadu do kotła. Paczka suchego prowiantu będzie zawierała co najmniej: dwie bułki – kanapki, bułkę drożdżówkę
10.Program dydaktyczno- wychowawczy: Wykonawca opisze program autorski w zakresie pomysłu na konwencję kolonii, przewidzianych do realizacji form zajęć programowych tj. imprez sportowo –rekreacyjno - turystycznych, w tym wycieczek typu piesze, rowerowe, imprez kulturalno-oświatowych, propozycje zajęć na niepogodę, dodatkowych atrakcji typu ognisko z pieczeniem kiełbasek, który dołączy do oferty. W programie należy obowiązkowo uwzględnić i opisać organizację wymaganych 5 godzinnych w dniach pon.- pt. zajęć kształtujących kompetencje kluczowe z przyrody. Zakres tych zajęć: metody badania przyrody, stosowanie myślenia matematycznego w codziennym życiu, rozumienie procesów chemicznych. W realizacji programu należy uwzględnić wykorzystanie zestawów ekobadacza do badania wody. Zestawy ekobadacza zapewnia Zamawiający. W programie należy ponadto przewidzieć przeprowadzenie testów kompetencji „ na wejście” i „wyjście” celem weryfikacji nabytych podczas programów wakacyjnych kompetencji. Zestawy ekobadacza do części I 10 zestawów na grupę x 3 grupy = 30 zestawów
Zestaw ekobadacza umożliwia: badanie wody, w tym określanie (reagenty) poziomu fosforanów (PO$), azotanów (NO3), azotanów (NO3), azotynów (NO2), amonu (NH4), pH, badanie gleby, w tym składu i składników gleby (testy reagentami na zawartość fosforanów, azotanów, amonu oraz pH gleby), organizmów glebowych, procesu glebotwórczego, obserwacje drobnych organizmów zwierzęcych, lądowych i wodnych.
Skład zestawu: 2 butelki- reagent 1 i 2 do wykrywania fosforanów (PO4) w wodzie, 1 pojemnik- probówka oznaczona PO4, 2 butelki- reagent 1 i 2 do wykrywania azotanów (NO3) w wodzie, pojemnik- probówka do oznaczania NO3, 1 butelka- regent do wykrywania amonu (NH4) w wodzie, 1 pojemnik-probówka do oznaczania NH4, 1 butelka- reagent do wykrywania azotynów (NO2) w wodzie, 1 pojemnik- probówka do oznaczania NO2, 1 butelka- reagent do oznaczania pH w wodzie, 1 pojemnik- probówka do oznaczania pH, 1 butelka- reagent do oznaczania twardości wody (Ca/Mg), 1 pojemnik- probówka do oznaczania Ca/Mg, 2 butle (2 x 250 ml)- reagent do wykrywania azotanów, amonu i oznaczania pH w glebie, 1 butla (250 ml)- reagent do wykrywania fosforanów w glebie, pęseta, butla (PE) 100 ml z nakrętką, butla (PE) 250 ml z nakrętką, kubek- naczynie miarowe 120 ml, pudełko z 2 lupami wbudowanymi w pokrywkę i miarką na dnie do obserwacji organizmów lądowych o wodnych, filtry papierowe- sączki (25 szt.), lejek 9srednica 75 mm), stojak- statyw do lejka z filtrami, karta ze skalami kolorymetrycznymi, biały arkusz A4, zmywalny, do oznaczania małych organizmów, trwała walizka z paskiem do przenoszenia (w środku wypraska z otworami do umieszczenia elementów zestawu). Walizki ekobadacza na zakończenie turnusów należy przekazać przedstawicielowi Zamawiającego.

11.Wykonawca zapewnić musi wszystkim uczestnikom kolonii czapeczki letnie cienkie
z daszkiem służące do identyfikacji grupy. Czapeczki mają być wszystkie identyczne dla każdego uczestnika, 100% bawełny, panel czołowy bez szwu, zapięcie regulowane z tyłu na rzep, rozmiar 52-62 cm, głębokość ok. 12 cm, daszek usztywniany wstawką plastikową, kolor błękitny.
12.Kadra: Kadra wychowawczo-pedagogiczna, medyczna, ratownik. Z chwilą przejęcia od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) wymagane jest bezwzględnie zapewnienie dzieciom stałej opieki wykwalifikowanej kadry wychowawców oraz pełnej opieki medycznej, przy czym wszelkie koszty związane z zapewnieniem należytej opieki medycznej łącznie z kosztami leków (za wyjątkiem leków przyjmowanych przez dziecko stale) obciążają organizatora kolonii. Zabezpieczenie opieki ratownika w czasie kąpieli.
13.Warunki zapewniane przez organizatora wypoczynku, w tym warunki bezpieczeństwa, właściwej opieki wychowawczej, warunki lokalowe, kwalifikacje kadry, muszą być zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452)
14.Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 206 r., poz 656), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku.
15.Obowiązkiem organizatora wypoczynku jest przekazanie uczestnikom wypoczynku Kart kwalifikacyjna zgodnych z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie l, w terminie umożliwiającym uczestnikom/opiekunom prawnym uczestników uzupełnienie formularza o niezbędne dane, w tym dane poświadczone przez wychowawcę klasy oraz pielęgniarkę.
16.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników kolonii (obowiązek posiada polisy OC)
17.Obowiązkiem Wykonawcy jest promocja wyjazdu wakacyjnego (miejsca pobytu, materiałów edukacyjnych, list obecności uczestników, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów wystawianych/wytwarzanych w ramach realizowanego zamówienia). Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w kolonii. Materiały promocyjne oraz oznaczenia pomieszczeń powinny wskazywać źródło finansowania kolonii poprzez zamieszczenie oznaczenia zawierającego znak Unii Europejskiej i znak Funduszy Europejskich oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
18.Wykonawca zobowiązany jest do fotograficznego dokumentowania kolonii.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się