Dostawa środków dezynfekcyjnych do narzędzi, powierzchni i aparatów dializacyjnych - 45/PN/2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych do narzędzi, powierzchni
i aparatów dializacyjnych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 11 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24000000-4 produkty chemiczne
39800000-0 środki czyszczące i polerujące

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się