Zakup chemii budowlanej

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ w pkt.3.2.1. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do wag, pojemności czy wymiarów służą określeniu wymagań wobec produktów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, tj. wynikające ze standardów przyjętych przez danego producenta i skutkujące nieistotnymi z punktu widzenia użytkownika różnicami w ww. parametrach.
Przez produkt równoważny - w stosunku do jakości i wydajności - rozumie się asortyment o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału określonego w dokumentacji przetargowej.
Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 12 miesięcy od dnia dostawy.
Realizacja zamówień: systematycznie, na podstawie pisemnego zamówienia (fax, e-mail), określającego: numer i datę wezwania, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto oraz termin dostawy.
Miejsce dostawy: magazyn OPEC, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Wejherowo, Reda, Kosakowo - wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
Realizacja dostaw: do 5 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wszystkie określone w tabeli w pkt. 3.2.1. specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH – gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z pierwszą dostawą określonego asortymentu.
Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1 specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1 specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabelach w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.06.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się