Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

» Opis zapytania

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39711120-6; 38500000-0.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki zamrażarki niskotemperaturowej, zwanej dalej „aparaturą”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę, instalację i uruchomienie aparatury w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) przeszkolenie co najmniej 3 osób w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi aparatury,
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych* od dnia jego instalacji i uruchomienia.
* przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego, podanych na stronie internetowej UG.
4. Miejsce dostawy aparatury: Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, pokój C428.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.
6. Aparatura musi:
1) być fabrycznie nowa tzn. nieużywana przed dniem dostarczenia, kompletna, gotowa do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji; wymagane jest aby aparatura nie posiadała wad fizycznych i prawnych,
2) być oznakowana (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 542
z późn. zm.),
3) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1203
z późn. zm.) posiadać:
a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
- zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
7. Gwarancja producenta:
1) na aparaturę - 24 miesiące,
2) na kompresory - minimum 24 miesiące przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Okres gwarancji na kompresory stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
8. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonej aparatury, w przypadku:
1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonej aparatury a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy,
2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie aparatury w jej pełnym zakresie,
3) niewykonania lub wadliwego wykonania instalacji i uruchomienia aparatury,
4) niewykonania przeszkolenia z zakresu obsługi aparatury dla minimum 3 osób.
9. W przypadkach określonych w pkt. 8 przedstawiciel Zamawiającego sporządzi protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania aparatury, a Wykonawca będzie obowiązany do niezwłocznego dostarczenia aparatury zgodnej ze złożoną ofertą. Jeżeli dostawa przekroczy termin wykonania zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się