Dostawa gazów technicznych wysokiej czystości

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia składa się z 3 części:
a) Przedmiotem części 1 zamówienia są sukcesywne dostawy sprężonego wodoru o czystości minimum 5.0 (99,999%) wraz z wymianą posiadanych butli. Butle 50dm3. Ciśnienie 160-200bar. Dostawy po 2-4 sztuki. Łączna ilość butli – 24. Przy każdej dostawie wymagane będzie dostarczenie przez Sprzedawcę dokumentu potwierdzającego, że oferowany gaz posiada czystość 99,999%
b) Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa 2 butli sprężonego amoniaku o czystości minimum 5.0 (99,999%). Butle 50dm3. Zawartość ~ 20kg. Jednorazowa dostawa wraz z butlami, bez dzierżawy. Przy każdej dostawie wymagane będzie dostarczenie przez Sprzedawcę dokumentu potwierdzającego, że oferowany gaz posiada czystość 99,999%
c) Przedmiotem części 3 zamówienia są sukcesywne dostawy ciekłego (skroplonego) helu:
1) Dostarczany hel będzie nalewany do zbiornika Zamawiającego o pojemności 950 litrów.
2) Zamówienie obejmuje zakup 4 000 litrów ciekłego helu.
3) Wykonawca będzie samodzielnie, własnym transportem odbierał zbiornik od Zamawiającego, dostarczał do punktu napełniania, a po napełnieniu dostarczał go zwrotnie do Zamawiającego. Za rozpoczęcie dostawy partii ciekłego helu uważa się moment przekazania zbiornika Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Dostarczenie zwrotne napełnionego zbiornika do siedziby Zamawiającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
4) Przy każdej dostawie wymagane będzie dostarczenie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że dostarczony hel posiada czystość 99,999%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość (opcję) zwiększenia ilości litrów kupowanego helu o maksymalnie 4 000 litrów . Zamawiający nie ma obowiązku zakupu większej ilości helu niż zadeklarowano w pkt c ppkt 2. Wymaga się by zakupy opcjonalne mogły być dokonywane etapowo w przeciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji umowy. Zamawiający każdorazowo będzie mógł zakupić wybraną przez siebie ilość litrów helu. Podstawą zakupu opcjonalnego każdorazowo będzie odrębna oferta Wykonawcy, przy czym oferowana cena jednostkowa helu w ramach zakupu opcjonalnego nie może przekroczyć ceny jednego litra helu podanej w Formularzu ofertowym, powiększonej o czynnik równy stosunkowi kursów EUR/PLN w dniu sporządzenia oferty na zakup opcjonalny i w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą; do obliczeń przyjmowany będzie średni kurs EUR/PLN publikowany przez NBP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.06.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się