Obsługa Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Malinówka

» Opis zapytania

1.Przedmiot zamówienia dotyczy obsługi Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Malinówka.
2. Zakres usług w ramach wykonywanego przedmiotu zamówienia będzie dotyczył obsługi kuchennej, kelnerskiej, recepcji, kawiarni i usług sprzątania.
3. Zakres godzinowy planowanych usług:
Rodzaj usługi Ilość planowanych godzin usług
1. Obsługa kuchenna 8024 godzin
2. Obsługa kelnerska 2360 godzin
3. Obsługa recepcji 2492 godzin
4. Obsługa sprzątania 3341 godzin
5. Obsługa kawiarni 748 godzin
Razem: 16965 godzin
4. Ustalenia ogólne przedmiotu zamówienia:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie przedmiotu zamówienia;
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
• Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;
• Cena jednostkowa poszczególnych usług w ofercie ma zapewniać wykonanie obsługi Ośrodka w stałych cenach przez cały okres obowiązywania umowy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 30% wskazanych
w załączniku nr 3 ilości, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez wykonawcę. Redukcja przedmiotu zamówienia może nastąpić w razie zmniejszenia sprzedaży usług świadczonych przez Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Malinówka .
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w szczegółowym zestawieniu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3). Wartość dokonanych przesunięć nie może przekroczyć 30% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza. Przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami mogą nastąpić w razie zmiany charakteru sprzedaży usług hotelowych lub zwiększenia sprzedaży usług specjalnych (wesela, konferencje, ogniska, itp..), przy zachowaniu wartości zamówienia.
• Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następować na koniec miesiąca po zrealizowaniu prawidłowo zlecenia, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 przepracowaną godz., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych usług.
• Zamawiający informuje, że jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT) - wówczas:
a. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
b. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę,
5. Przedmiot zamówienia dotyczy obsługi Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Malinówka. Szczegółowy zakres usługi przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.- Opis przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca nieodpłatnie będzie wykorzystywał narzędzia, urządzenia (którymi dysponuje Zamawiający), oraz środki (artykuły żywnościowe, artykuły chemii gospodarczej, artykuły przemysłowe) Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Wymagania stawiane wykonawcy:
1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie usług w okresie wykonywania umowy;
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy;
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgodnione będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
4. Wykonawca zatrudni pracowników zgodnie z wykazem stawianych warunków dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy wg. załącznik nr 5.
5. Zamawiający uznaje stanowiska: recepcjonisty, starszego kucharza, kucharza i starszej pomocy kuchennej za kluczowe w prowadzonej przez siebie działalności i wymaga samodzielnego ich wykonywania przez Wykonawcę
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przypadków nie należytego wykonania usługi nie później niż 1-ną godzinę od chwili zgłoszenia (zgłoszenie zostanie dokonane telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS). W razie nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca wskaże osobę upoważnioną do nadzoru nad pracownikami Wykonawcy i kontaktów z Kierownikiem Ośrodka. Powyższa osoba musi być dostępna pod telefonem w czasie wykonywania usługi. Każdego miesiąca Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej 2 krotnego przybycia na żądanie takiej osoby do OSW Malinówka w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia takiej potrzeby. Zamawiający nie ponosi kosztów z tytułu zatrudnienia danej osoby.
8. Wykonawca zobowiązuje się na podpisania umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu tajemnicy służbowej z pracownikami wykonującymi następujące usługi:
a. Obsługa recepcji,
b. Osoba wyznaczona przez wykonawcę do nadzoru i kontaktowania się z zamawiającym.
9. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą wykonywać go zgodnie z zaleceniami przedstawiciela zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług od godz. 5.00 (przygotowanie i podania śniadania) do godz. 23.00 (przygotowania i podanie kolacji ) i doraźnie całodobowo (obsługa imprez typu wesela itp.).
11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy zakres usług zamawiający będzie zlecał na podstawie zlecenia tygodniowego - wystawionego w każdy piątek poprzedzający kolejny tydzień od poniedziałku do niedzieli ze szczegółowym podaniem ilości roboczogodzin na odpowiednie stanowiska oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość redukcji lub zwiększenia roboczogodzin w zleceniu tygodniowym o 30 % od ogółu roboczogodzin zleconych w zleceniu tygodniowym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia przed pierwszym przystąpieniem do wykonywania usługi, aktualnych niżej wymienionych dokumentów dotyczących osób wykonujących przedmiot zamówienia:
- pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych
-kserokopię orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno - epidemiologicznych -kserokopię orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia (dotyczy wszystkich pracowników wykonujących przedmiot zamówienia)
- kserokopia orzeczenia lekarskiego stwierdzające przeciwwskazania lub ich brak do pracy na wysokości (dotyczy pokojowych),
-kserokopię ukończenia kursu bhp i ppoż. (dotyczy wszystkich pracowników wykonujących przedmiot zamówienia),
-oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego na terenie i w budynkach Ośrodka (dotyczy wszystkich pracowników wykonujących przedmiot zamówienia)
- kopie umowy o odpowiedzialności materialnej (dotyczy recepcjonistów, pracowników obsługi kawiarni)
-oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej (dotyczy recepcjonistów),
- kopie umowy o pracę [jeśli jest wymagana dla danego stanowiska] oraz kopie zgłoszenia pracownika do ZUS (ZUA)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się