Usługa przewozu termosów z przygotowanym posiłkiem oraz artykułów spożywczych ze Żłobka nr 10 przy ul. Henryka Brodatego 17 we Wrocławiu do Żłobka nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d we Wrocławiu. Znak postępowania ZP-39/WZŻ/2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Usługa przewozu termosów z przygotowanym posiłkiem oraz artykułów spożywczych
ze Żłobka nr 10 przy ul. Henryka Brodatego 17 we Wrocławiu do Żłobka nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d we Wrocławiu.
2. Umowa obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. Przewozy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Maksymalną ilość dni, w których realizowana będzie usługa przewozu posiłków w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższe zestawienie:
3.1. Sierpień 2017 r. – 22 dni,
3.2. Wrzesień 2017 r. – 21 dni,
3.3. Październik 2017 r. – 22 dni,
3.4. Listopad 2017 r. – 21 dni,
3.5. Grudzień 2017 r. – 18 dni,
4. Zestawienie półroczne przewozów zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ. Łączna ilość dni, w których realizowana będzie usługa przewozu posiłków wynosi 104.
5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonaną liczbę transportów
6. Sposób wykonania przedmiotu umowy:
Wykonawca odbiera 6 pustych termosów ze Żłobka nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d, przewozi je do Żłobka nr 10 przy ul. Henryka Brodatego 17 we Wrocławiu, w miejsce wskazane przez pracowników żłobka. Pracownicy żłobka nr 10 napełniają termosy oraz przygotowują artykuły spożywcze. Wykonawca przenosi i przewozi napełnione termosy oraz przygotowane artykuły spożywcze do Żłobka nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d na godzinę 11.00. Za załadunek oraz rozładunek termosów odpowiada Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017. 149 t.j. z dnia 2017.01.24) oraz Rozporządzenia ( WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
8. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 środkiem transportu do realizacji niniejszego zamówienia, spełniającym wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz odpowiadającym przepisom o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
9. Środek transportu musi posiadać co najmniej:
1) konstrukcję i wyposażenie zapewniające ochronę przed zanieczyszczeniem i utrzymanie odpowiedniej jakości zdrowotnej przewożonych środków spożywczych;
2) powierzchnię ładunkową dostosowaną do przewozu gotowych posiłków w opakowaniach transportowych i konstrukcję umożliwiającą łatwe utrzymanie czystości i porządku, a także dezynfekcję.
10. Transport posiłków będzie się odbywał w temperaturze zapewniającej odpowiednią jakość zdrowotną przewożonych posiłków oraz artykułów spożywczych.
11. Wykonawca wykona niniejszą umowę z należytą starannością, zgodnie z przepisami jak w pkt.7 oraz BHP oraz sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zbiorowego żywienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest przez czas realizacji niniejszej umowy posiadać decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków w zbiorowym żywieniu. Ponadto wszyscy pracownicy Wykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia, i Wykonawca w przypadku osobistej realizacji przedmiotu zamówienia, muszą posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ( przed podpisaniem umowy) zaświadczenia o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
14. Wykonawca zobowiązuje się do dbania o czystość środka transporty wraz z prowadzeniem książki mycia i dezynfekcji tego środka transportu oraz do okazania na każdą prośbę osobom upoważnionym przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zmówienia , książki mycia i dezynfekcji pojazdu. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację umowy zawiera § 9 ust 1 projektu umowy.
15. Wynagrodzenie brutto za dany miesiąc stanowić będzie iloczyn dni, w których odbywały się przewozy w danym miesiącu oraz ceny jednostkowej za 1 dzień brutto.
16. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym prawidłowości wykonania czynności mycia i dezynfekcji środka transportu oraz prowadzenia książki mycia i dezynfekcji.
17. Wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: odbiór termosów oraz artykułów spożywczych ze Żłobka nr 10; przewóz termosów oraz artykułów spożywczych ze Żłobka nr 10 do Żłobka nr 9; rozładunek i transport termosów i artykułów spożywczych do Żłobka nr 9, zostaną wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
18. Zapis pkt. 17 nie ma zastosowania w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia osobiście przez Wykonawcę, jako przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
19. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających
z zakresu prac z art. osobom trzecim. Niniejszy zapis nie dotyczy czynności mycia i dezynfekcji środka transportu.
20. Zamawiający wymaga aby Wykonawca by ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i przekazał dowód ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się