ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP ZOZ

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków dezynfekcyjnych do czyszczenia powierzchni oraz sprzętu medycznego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie ilości, wartości - maksymalnie do 80 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy.
4) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
5) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.
6) W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
c) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się