Dostawa lodówek dla Sekcji Eksploatacji w Przemyślu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk lodówek dla Sekcji Eksploatacji w Przemyślu podległej do Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie zgodnie z Warunkami Zamówienia.
Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy.

Oferta musi być złożona w formie elektronicznej w systemie Platforma Zakupowa.
Do Oferty należy dołączyć wzory dokumentów za pomocą Platformy Zakupowej w formie skanu zawierającego podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty te muszą być dostarczone w formie oryginału przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
Załączniki:
Załącznik nr 1 do WZ-Formularz Oferty
Załącznik nr 1 do FO – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 2 do FO – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Dodatkowo do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w Warunkach Zamówienia (Sekcja III ust 2 )


Osoba do kontaktu: Mateusz Bryndza tel: 17 711 14 70 e-mail: mateusz.bryndza@plk-sa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.