Dostawa siarczanu żelazowego na 2018 rok dla Oddziałów PGE GiEK S.A.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem Umowy są sukcesywne dostawy (na podstawie zamówień cząstkowych) siarczanu żelazowego i chlorku żelazowego na 2018 rok dla Oddziałów PGE GiEK S.A. zgodnie „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2. Przedmiot Umowy dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym w „Opisie przedmiotu zamówienia” i w Ofercie.
Wykonawca oświadcza, że przedmioty zamówienia są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zamawiający dla Części 1,2,3,4 przedmiotu zamówienia dopuszcza asortyment równoważny do wymaganego o parametrach technicznych wyspecyfikowanych w Załączniku 1 do projektu Umowy. Jako produkt równoważny należy rozumieć przedmiot zamówienia, który spełnia wszystkie parametry techniczne zamawianego produktu. W przypadku zaproponowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć dokumenty, które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (zgodnie z formularzem dokumenty muszą być w języku polskim i być czytelne).
4. Zamawiający dla Części 5 przedmiotu zamówienia nie dopuszcza asortymentu równoważnego do wymaganego.
5. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %.
W przypadku gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania zakupowego
o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wymienionych w pkt. 9 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część nr 1 - Dostawa siarczanu żelazowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Bydgoszcz:
Cena - 100,00%
Część nr 2 – Dostawa siarczanu żelazowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów:
Cena - 100,00%
Część nr 3 – Dostawa chlorku żelazowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów:
Cena - 100,00%
Część nr 4 – Dostawa siarczanu żelazowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole:
Cena - 100,00%
Część nr 5 – Dostawa siarczanu żelazowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Określono szczegółowo w SIWZ z Załącznikami.
Termin wykonania zamówienia: Określono szczegółowo w SIWZ z Załącznikami.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Piotr Kwaśnik / Piotr Anglart
Telefon kontaktowy: 44 735 13 35 / 44 735 13 75

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się