Dostawa preparatu chwastobójczego do likwidacji zbędnej roślinności w torach kolejowych w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa preparatu chwastobójczego do likwidacji zbędnej roślinności w torach kolejowych w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wykaz wymaganych dokumentów: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3 powyżej),
a ponadto:
5)
a)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
b)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
6)
a)aktualne świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na torach kolejowych (termin ważności świadectwa nie może być krótszy niż do 31.08.2017 r., to jest do zakończenia okresu oprysków) lub aktualny certyfikat zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy wydanym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa /lnstytut Kolejnictwa!,
b)etykietę - instrukcję stosowania z zapisem stanowiącym, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w torach kolejowych oraz kartę charakterystyki środka, wydaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
c)potwierdzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
d)zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót i stosowanie proponowanego środka
7)oświadczenie o przyjęciu i utylizacji odpadów powstałych z dostarczanych środków chwastobójczych (opakowań) z miejsc dostaw na koszt własny, - Załącznik nr 4 do Warunków zamówienia
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa preparatu chwastobójczego do likwidacji zbędnej roślinności w torach kolejowych w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa preparatu chwastobójczego do likwidacji zbędnej roślinności w torach kolejowych w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi.:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 100% cena
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią ofert oraz protokołem z otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu Postepowania Zakupowego.

Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy w liczbie określonej przez Zamawiającego, których oferty nie podlegają odrzuceniu
Miejsce realizacji zamówienia: Sekcja Eksploatacji Łódź, 90-768 Łódź , Al. Włókniarzy 201
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Łódź
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-05-10

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.