Deratyzacja obiektów na terenie jednostek organizacyjnych PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

» Opis zapytania

Deratyzacja obiektów na terenie jednostek organizacyjnych PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Informacje na temat wadium:
Niewymagane

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto - 100 %

Warunki uczestnictwa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; w szczególności o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za odpowiadającą wartości zamówienia Zamawiający uzna usługę o wartości minimum: 50 000 złotych netto
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 209
Otrzymanie drogą elektroniczną na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany drogą elektroniczną lub pocztową

Miejsce wykonania:
Obiekty podległe pod Oddział w Zielonej Górze, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1a do projektu umowy.

Miejsce składania ofert:
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przergów i Umów (pokój 209)

Uwagi:
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się