Budowa chodników na terenie powiatu świdnickiego z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D w miejscowości Witoszów Górny, zadanie nr 2 - budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w miejscowości Panków, zadanie nr 3 - budowa chodników w Witoszowie Dolnym w okolicy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3396D i nr 2911D

» Opis zapytania

zadanie nr 1
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D w miejscowości Witoszów Górny. Długość chodnika 100 m.
Zakres robót obejmuje m.in.:
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej,
- regulacja pionowa i wykonanie studzienek

Ponadto:
koszty oznakowania należy ująć w cenie ofertowej, dotyczy oznakowania robót drogowych na czas prowadzenia robót
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i wraz z przedmiarem robót robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.sdps.swidnica.pl.

zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w miejscowości Panków. Długość chodnika 140 m.

Zakres robót obejmuje m.in.:
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową
- regulacja pionowa i wykonanie studzienek

Ponadto:
koszty oznakowania należy ująć w cenie ofertowej, dotyczy oznakowania robót drogowych na czas prowadzenia robót
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i wraz z przedmiarem robót robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.sdps.swidnica.pl.

zadanie nr 3
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową trzech odcinków chodników w okolicy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3396D i nr 2911D. Długość pierwszego odcinka (przy świetlicy) – 20m, długość drugiego odcinka (przy przystanku) 45m, długość trzeciego odcinka (w okolicy kościoła) – 30m.
Zakres robót obejmuje m.in. (dotyczy każdego z odcinków):
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej,

Ponadto:
koszty oznakowania należy ująć w cenie ofertowej, dotyczy oznakowania robót drogowych na czas prowadzenia robót
Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i wraz z przedmiarami robót robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.sdps.swidnica.pl.

Zadanie nr 1, 2 i 3
1.1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązują się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – przez cały okres ich wykonywania. Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy następujących czynności:
1) prac związanych z mechanicznym wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
2) prac związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego,
3) ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych,
4) wykonaniem nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej,
5) wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową,
6) prac związanych z regulacją pionową i wykonaniem studzienek

1.2. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia kontrolne wobec zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ:
1) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.1 SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji umowy:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się