Dostawa środków chemicznych pozostałych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych pozostałych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do Warunków Zamówienia dla Sekcji Eksploatacji podległych do Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie zgodnie z Warunkami Zamówienia.


Oferta musi być złożona w formie elektronicznej w systemie Platforma Zakupowa.
Do Oferty należy dołączyć wzory dokumentów za pomocą Platformy Zakupowej w formie skanu zawierającego podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty te muszą być dostarczone w formie oryginału przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
Załączniki:
Załącznik nr 1 do WZ-Formularz Oferty
Załącznik nr 1 do FO – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 2 do FO – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Dodatkowo do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w Warunkach Zamówienia (Sekcja III ust 2 )


Osoba do kontaktu: Eugeniusz Kowalik tel: 17 711 21 45 e-mail: Eugeniusz.Kowalik@plk-sa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dział gospodarki materiałowej i zamówień, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się