Dostawa dla Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze preparatu chwastobójczego do likwidacji samoistnie rosnącej roślinności w torach kolejowych

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa dla Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze preparatu chwastobójczego do likwidacji samoistnie rosnącej roślinności w torach kolejowych w ilości 10520 litrów.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa dla Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze preparatu chwastobójczego do likwidacji samoistnie rosnącej roślinności w torach kolejowych :
- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji -
Wykaz wymaganych dokumentów: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) potwierdzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualne świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na torach kolejowych (termin ważności świadectwa nie może być krótszy niż do 30.09.2017 r., to jest do zakończenia okresu oprysków) lub aktualny certyfikat zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy wydanym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa /Instytut Kolejnictwa/,
8) zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót i stosowanie proponowanego środka,
9) etykietę - instrukcję stosowania z zapisem stanowiącym, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w torach kolejowych oraz kartę charakterystyki środka, wydaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE,
10) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 3.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa dla Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze preparatu chwastobójczego do likwidacji samoistnie rosnącej roślinności w torach kolejowych - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa dla Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze preparatu chwastobójczego do likwidacji samoistnie rosnącej roślinności w torach kolejowych :
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-05-09 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: Wg WZ
Termin wykonania zamówienia: Do dnia 31 maja 2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Zielona Góra
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-04-27

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.