Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych obiektach na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych obiektach na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych obiektach na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie. :
- Referencje i doś›wiadczenie - Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat dwa zadania o takim samym rodzaju i porównywalnej wielkości, jak przedmiot zamówienia dwa zadania. W wykazie należy podać wartość, przedmiot zamówienia, daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające wyżej wymienione informacje oraz opinie, że zamówienia te zostały wykonane należycie (np. referencje), wystawione przez odbiorców usług. Ponadto należy podać, które dokumenty (np. referencje) dotyczą poszczególnych zamówień. Jeżeli w przedstawionych dokumentach (np. referencjach) znajduje się również inny asortyment niż przedmiot zamówienia Wykonawca powinien wyliczyć wartość w zakresie przedmiotowego zamówienia i tę wartość należy wstawić w wykazie wykonanych zamówień;


- Zdolność‡ Wykonawcy do realizacji zadania - 5) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji - Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie § 29 Regulaminu

- Polisa OC, której przedmiotem jest Dział‚alność‡ Gospodarcza - Wykonawca w oświadczeniu zapewni, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy do przedstawienia Zamawiającemu kopii zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, obejmującej zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku osób trzecich na sumę gwarancyjną minimum w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)
na okres od rozpoczęcia do terminu dokonania odbioru końcowego wszystkich robót.

- Potencjał kadrowy - Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do kierowania i przeprowadzenia zadania. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w kierowaniu robotami. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień instalacyjnych i kopie zaświadczeń przynależności do izby budownictwa oraz oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kadrą zdolną wykonać zamówienie;
Wykaz wymaganych dokumentów: Szczegółowo opisane w Warunkach Zamówienia
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 76102010260000150202874204
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych obiektach na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie. - 2 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych obiektach na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie. :
Cena - 85,00%
Termin realizacji - 15,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Opisane w Warunkach Zamówienia
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
III piętro,pok.53
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-05-10 10:00
Miejsce realizacji zamówienia: Strażnica przejazdowa Mysłaków:
Posterunek odgałęźny położony w km. 75,625 linii kolejowej nr 3, p.o. Mysłaków.
Wymiary 6 x 5m wysokość 8,8m kub. 264m3, powierzchnia użytkowa 35,10m2, powierzchnia zabudowy 30m2. Obsługa przejazdu linii nr 3 w km 75,617.

Nastawnia wykonawcza ŁP1:
Nastawnia wykonawcza ŁP1 km 9,678 linii kolejowej nr 15 stacja Łowicz Przedmieście.
Wymiary: 5,45 x 8,5m , wysokość 2,9m, powierzchnia zabudowy 46,32m2, powierzchnia użytkowa 37,53m2, kubatura 134,00m3.

Nastawnia dysponująca Strzelce Kujawskie:
Nastawnia dysponująca stacja Strzelce Kujawskie, położona w km. 14,300, linii
kolejowej nr 33.
Wymiary: 10,7x4m, wysokość 4,6m, kubatura 197m3, powierzchnia użytkowa 31,9m2, powierzchnia zabudowy 42,8m2.

Nastawnia wykonawcza Strzelce Kujawskie:
Nastawnia wykonawcza stacja Strzelce Kujawskie, położona w km.13,500, linii
kolejowej nr 33.
Wymiary: 10,5x4m, wysokość 4,6m, kubatura 193m3, powierzchnia użytkowa 33,66m2, powierzchnia zabudowy 42m2.


Nastawnia dysponująca Żychlin:
Nastawnia dysponująca Żychlin (miejscowość Pniewo), położona w km 107,310, linii kolejowej nr 3.
Wymiary: część niska – wysokość 4,5m, część wysoka – wysokość 7,8m, kubatura 939,55m3, powierzchnia użytkowa 136,63m2, powierzchnia zabudowy 169,3m2.

Nastawnia dysponująca Łąck:
Nastawnia dysponująca p.o. Łąck, położona w km 39,413, linii kolejowej nr 33.
Wymiary: 8,2x3,2 + 2,25x2m, wysokość 3,6m, kubatura 111m3, powierzchnia użytkowa 22,86m2, powierzchnia zabudowy 30,74m2.

Nastawnia wykonawcza Łąck:
Nastawnia wykonawcza p.o. Łąck, położona w km 38,625, linii kolejowej nr 33.
Wymiary: 3x1,92 + 4,2x8,3m, wysokość 4,4m, kubatura 179m3, powierzchnia użytkowa 33,25m2, powierzchnia zabudowy 40,7m2.

Nastawnia dysponująca Płock Radziwie:
Nastawnia dysponująca stacja Płock Radziwie, położona w km 45,950, linii
kolejowej nr 33.
Wymiary: 8,3x4,2m + 3,2x2,2m, wysokość 3,5m, kubatura 146,65m3, powierzchnia użytkowa 32,67m2, powierzchnia zabudowy 41,9m2.

Nastawnia wykonawcza Płock Radziwie:
Nastawnia wykonawcza stacja Płock Radziwie ul. Kolejowa, położona w km 44,984, linii kolejowej nr 33.
Wymiary: 9,95x4m, wysokość 4,7m, kubatura 187m3, powierzchnia użytkowa 28,15m2, powierzchnia zabudowy 39,80m2.

Posterunek nr 11 Nasielsk:
Budynek strażnicy przejazdowej stacji Nasielsk, położony km 58,938, linii
kolejowej nr 009.
Wymiary: 1,56m x 3,72m + 3,78m x 5,12 + 0,98m x 3,96m + 1,86m x 3,6m (8,18m x 5,12m), wysokość 3,85m, powierzchnia zabudowy 35,7m2, powierzchnia
użytkowa 25,1m2, kubatura 137,4m3.

Strażnica przejazdowa Legionowo:
Strażnica przejazdowa stacji Legionowo, położona w km 24,442 linii kolejowej nr 9.
Wymiary: 1,5m x 3,72m + 3,72m x 5,12 + 1,22m x 3,96m + 1,74m x 3,6m (8,18m x 5,12m), wysokość 3,85m, powierzchnia zabudowy 35,7m2, powierzchnia użytkowa 25,1m2, kubatura 139,7m3.

Nastawnia dysponująca Legionowo Piaski:
Nastawnia dysponująca p.o. Łajsk, położona w km 1,970, linii kolejowej nr 10.
Wymiary: 10,6x5,6m, wysokość 7,7m, kubatura 454,3m3, powierzchnia użytkowa 90m2, powierzchnia zabudowy 59m2, dobudowa murowana o kubaturze 88,32m3, powierzchni użytkowej 23,4m2, powierzchni zabudowy 27,6m2.

Strażnica przejazdowa Pomiechówek:
Strażnica przejazdowa p.o. Pomiechówek, położona w km 48,646 linii kolejowej nr 9.
Wymiary: 1,5m x 3,72m + 3,72m x 5,12 + 1,22m x 3,96m + 1,74m x 3,6m (8,18m x 5,12m), wysokość 3,85m, powierzchnia zabudowy 35,7m2, powierzchnia użytkowa 25,1m2, kubatura 139,7m3.

Nastawnia dysponująca WPA Warszawa Praga:
Nastawnia przekaźnikowa WPA st. Warszawa Praga, położona w km 11,570, linii kolejowej nr 9.
Wymiary: 38,5x16,1m + 19,5x12,7m, wysokość 4,5m, 12,5x9m wysokość 11,84m kubatura 5232m3, powierzchnia zabudowy 980m2, powierzchnia użytkowa 844m2.

Nastawnia wykonawcza WPA1 Warszawa Praga:
Nastawnia przekaźnikowa WPA-1 st. Warszawa Praga, położona w km 10,320, linii kolejowej nr 9.
Wymiary: 16,9m x 8,4m wysokości 3m + 7,0m x 5,0m wysokości 3m, kubatura 531m3, powierzchnia użytkowa 159m2, powierzchnia zabudowy 142m2.
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 31 maja 2017
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-04-28

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się