Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach siedziby Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie, Przemyślu i Zagórzu wraz z usługą utrzymania terenu zewnętrznego

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach siedziby Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie, Przemyślu i Zagórzu wraz z usługą utrzymania terenu zewnętrznego
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w zakresie usług podstawowych. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) na 3 dni przed upływem terminu zawarcia umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wzór dopuszczalnej gwarancji stanowi Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia. Wykonawca składający zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji, przed planowaną datą podpisania Umowy uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego 71 1020 1026 0000 1302 0287 4683.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji, bez konieczności poświadczania podpisu beneficjenta.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punktach od 1 do 3, za zgodą Zamawiającego.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Warunki: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki, określone w ust. 1, w tym:

1) określone w ust. 1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie którego wchodzi przedmiot zamówienia;
2) określone w ust. 1 pkt 2) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) określone w ust. 1 pkt 3) powyżej; jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną na dzień składania oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (kontrakt i delikt) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 PLN oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku finansowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
Zadanie nr 1 – 14 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 5 000,00 zł
Zadanie nr 3 – 10 000,00 zł
Zadanie nr 4 – 9 000,00 zł

4) określone w ust. 1 pkt 4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego.
Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 3 poniżej metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).
Wykaz wymaganych dokumentów: 3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3) oświadczenie o dysponowaniu pracownikami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia),
4) wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia),
5) wykaz środków czystości oraz higieny osobistej, które będą stosowane do realizacji usługi (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia),
6) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 6 powyżej),
a ponadto:
8) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt. 2 dodatkowo:
wykaz usług o charakterze przedmiotu zamówienia, realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem nazwy przedmiotu zamówienia, wartości usług, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, jak również przedłożenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. referencje - faktura nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania usług).
Warunkiem udzielenia zamówienia będzie przedstawienie, co najmniej 3 usług (umów) utrzymania w czystości i porządku powierzchni użytkowych wewnętrznych o wartości co najmniej:
Zadanie nr 1 – 40 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 13 000,00 zł
Zadanie nr 3 – 19 000,00 zł
Zadanie nr 4 – 30 000,00 zł
Każda, oraz co najmniej 2 usługi utrzymania w czystości i porządku powierzchni zewnętrznych o wartości co najmniej:
Zadanie nr 1 – 13 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 4 500,00 zł
Zadanie nr 3 – 17 000,00 zł
Zadanie nr 4 – 6 000,00 zł
każda, wykonywane w sposób ciągły przez minimum 12 kolejno następujących po sobie miesięcy (wartość umowy roczna).
Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia. Dodatkowo, należy uzupełnić Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia tj. Wykaz pracowników świadczących usługi według opracowania Wykonawcy.
9) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt. 3:
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 wraz z dowodem potwierdzającym terminowe opłacenie składki (wszystkich rat składki, których termin płatności przypadał przed terminem składania oferty).
10) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt. 3 dodatkowo:
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej:
Zadanie nr 1 – 14 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 5 000,00 zł
Zadanie nr 3 – 10 000,00 zł
Zadanie nr 4 – 9 000,00 zł

11) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt. 4 dodatkowo:
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
12) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt. 4 dodatkowo:
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 84 1020 1026 0000 1402 0287 4303
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- IZ Rzeszów - 1 800,00 [PLN]
- ISE Rzeszów - 600,00 [PLN]
- ISE Przemyśl - 1 100,00 [PLN]
- ISE Zagórz - 1 100,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: IZ Rzeszów:
Cena - 100,00%
ISE Rzeszów:
Cena - 100,00%
ISE Przemyśl:
Cena - 100,00%
ISE Zagórz:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, ulica Stefana Batorego 24 i 26, 35-005 Rzeszów,
Sekcja Eksploatacji w Rzeszowie, ulica Księdza Józefa Sondeja 4A, 35-011 Rzeszów,
Sekcja Eksploatacji w Przemyślu, ulica Czarnieckiego 74, 37-700 Przemyśl,
Sekcja Eksploatacji w Zagórzu, ulica Piłsudskiego 44, 38-540 Zagórz.
Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Rzeszów
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-04-28

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.