Przejście wodociągiem pod rzeką Warta - Krzeczów-Kochlew

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przejścia wodociągiem PE HD Ø110 mm w rurze osłonowej PE HD Ø160 mm, pod dnem rzeki Warta.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. Zaprojektować trasę połączenia wodociągów w najwęższym punkcie rzeki Warta tj.:
a) końcówka wodociągu Ø90 PCV na prawym brzegu rzeki Warta we wsi Kochlew działka ewidencyjna Nr 46/2 lub 46/1,
b) końcówka wodociągu Ø90 PCV na lewym brzegu rzeki Warta we wsi Krzeczów działka ewidencyjna 5 lub 6 lub 7,
c) zaprojektować wykonanie wodociągu z rur PE-HD Ø110/14,6 mm w rurze osłonowej PEHD Ø 160 mm z wykorzystaniem technologii bezwykopowej lub innego równoważnego rozwiązania,
d) w celu uniknięcia „wichrowania” rurociągu wewnętrznego przewidzieć zastosowanie w odstępach 1,5 m płóz dystansowych lub zastosować inne równoważne rozwiązanie,
2. Dokonać wszystkich niezbędnych uzgodnień w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji.
3. Całość projektu budowlanego, budowlano - wykonawczego należy wykonać w 4 (czterech) egzemplarzach z tym, że kosztorys inwestorski - 2 (trzy) komplet, przedmiar robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - w 3 (trzech) egzemplarzach.
Jeden pełen egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym - w formacie DOC, i XLS, PDF lub TIF;
4. Przed złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę należy projekt uzgodnić z Zamawiającym.
5. Wykonanie przejścia pod dnem rzeki Warta z podłączeniem do istniejących wodociągów
a) przed przystąpieniem do wykonawstwa zgłosić się do Urzędu Gminy w celu uzgodnienia daty rozpoczęcia,
b) wykonać przejście pod rzeką Wartą zgodnie z wykonanym i uzgodnionym projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
c) wykonać i przekazać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w zakresie przejścia przez rzekę ze wskazaniem w niej charakterystycznych rzędnych posadowienia rurociągu.
6. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum pięciu osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określają zapisy projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący jej integralną część.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zadania:
a) prace instalacyjne związane z montażem rur wodociągowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Armatura
  • Kable, przewody, rury

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.